Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

joi, 29 noiembrie 2007

Proiect: Norme pentru stabilirea limitelor de competenţă şi a condiţiilor de publicitate pentru activitatea traducătorilor autorizaţi de M.J.

[Avertisment: Acesta este un proiect, si trebuie tratat ca atare. Nefiind un act normativ, el este supus perfectionarii. Orice sugestie este binevenita.]

Competenţe

Art. 1 Ministerul Justitiei autorizează doar persoane fizice în vederea efectuării de traduceri pentru persoanele indicate de Legea 178/1997 cu modificarile şi completările ulterioare.Acestea işi desfăşoară activitatea în mod exclusiv autonom.

Art. 2 Traducerile efectuate de traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei au caracter oficial şi produc efecte juridice. Documentele purtând ştampila şi semnătura traducatorului autorizat vor fi denumite în continuare traduceri oficiale.

Art.3 Persoanele fizice şi juridice neautorizate de Ministerul Justiţiei nu pot interfera în nici un fel pe circuitul elaborării, procurării şi folosirii traducerilor oficiale dacă nu au ele însele calitatea de destinatar final sau apărător legal sau rudă sau nu sunt mentionate expres de lege .

Art.4 Potrivit legislaţiei în vigoare nu se pot organiza birouri de traduceri pentru elaborare de traduceri oficiale.

Art.5 Traducerile oficiale nu pot face obiectul actelor de comert şi nu pot fi elaborate prin asociere sau colaborare cu agenti economici şi/sau comerciali.

Art. 6 Traducatorul autorizat isi poate desfasura activitatea în raza teritoriala a altui tribunal în afara celui unde este înregistrat, dacă la respectivul tribunal nu se afla înregistrat cel putin un traducător pentru specializarea solicitată.

Art. 7 În vederea efectuării de traduceri oficiale de un traducător neînregistrat tribunalul solicitant va emite, în formă nestandardizată, separat pentru fiecare document un accept de executare.

Art.8 Pentru traducerile destinate a fi folosite în străinătate este necesară apostilarea corespunzătoare a acestora. Traducătorul autorizat de Ministerul Justiţiei este abilitat să se prezinte la organele competente în vederea apostilării acestora. Funcţionarului însărcinat cu acestă formalitate îi este interzis să refuze sau să amâne aplicarea apostilei.

Traducerile legalizate

Art. 9 Traducerile legalizate sunt acele traduceri oficiale care sunt supuse procedurii notariale de legalizare.

Art. 10 Notarii publici în vederea legalizării traducerii vor folosi numai traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi înregistraţi la tribunalul din raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu excepţiile prevăzute în mod expres de lege.

Art. 11 Notarul public şi personalul angajat al acestuia vor comunica persoanelor interesate numai lista persoanelor autorizate şi înregistrate conform legii, în caz contrar intră sub incidenţa desfăşurării indirecte de activităţi comerciale.

Art. 12 Notarul public va putea legaliza semnătura traducărului pe baza specimenului de semnătură dacă traducătorul autorizat are domiciliul în localitatea unde se află sediul notarial sau unde îşi are domiciliul notarul public, iar ritmul colaborării - pentru celeritate - impune recurgerea la o asemnea măsură.

Art. 13 Notarul public va verifica dacă între traducător şi destinatarul final s-au interpus agenţi comerciali sau economici şi în cazul costatării acestui fenomen se va refuza legalizarea traducerii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la deschiderea procedurii de urmărire penală contra notarului pentru asociare la săvârşire de infracţiuni.

Art. 14 Înainte de îndeplinirea formalităţilor de legalizare notarul public va verifica toate detaliile legate de procedura de elaborare a traducerilor legalizate fiind răspunzător civil şi penal pentru efectele juridice produse de acestea.

Traducerile aseverate

Art. 15 Pentru traducerile nelegalizate de notarul public se aplică procedura aseverării acestora prin ştampilare de către grefa tribunalului unde traducătorul autorizat este înregistrat.

Art. 16 Documentul va fi prezentat numai de traducător şi ştampilarea se va face de către grefierul desemnat.

Art. 17 Documentele aseverate au putere de autoritate publică şi produc efecte juridice ca actele notariale pe care le substituie.

Art. 18 Întrucât nu există o lege organică prin care notarii publici sunt abilitaţi să folosească stema ţării în ştampilele aplicate, până la promulgarea unei asemenea legi, aseverearea este obligatorie şi pentru actele emise de aceştia.

Art. 19 Documentul aseverat este scutit de de orice procedură notarială ulterioară.

Art. 20 Formula de încheiere a traducatorului pentru aseverare este următoarea:

Subsemnatul………………traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu numărul……. Certific exactitatea traducerii cu texul actului (autentic, în copie legalizată, sub semnătură privată etc…) şi a cărui copie legalizată colaţionată de mine se păstrează în arhiva tribunalului împreună cu un exemplar al traducerii.
Traducător autorizat
Autorizat cu numărul

Art. 21 Formula de aseverare întocmită de grefier are următorul conţinut :
Subsemnatul………..grefier la Tribunalul……..confirm legalitatea întocmirii traducerii şi semnătura traducătorului……….pusă pe document în faţa mea precum şi arhivarea unei copii a documentului şi a unei copii a traducerii colaţionată de traducătorul autorizat.
Grefier

Art. 22 Copia legalizată a documentului de tradus se face prin metoda xerocopierii de către traducător, va fi colaţionată de acesta şi verificată de grefier.

Publicitatea

Art. 23 Publicitatea activităţii traducătorilor autorizaţi de Ministerul Justiţiei se face exclusiv prin următoarele forme :
- Publicarea numelui, prenumelui, numărului de telefon, localităţii, e-mail-ului, limbile pentru care este autorizat pe site-ul Ministerului Jusiţiei şi pe cel al tribunalului unde este înregistrat
- Prin afişarea datelor de mai sus la notariatele din localitatea unde îşi desfăşoară activitatea;
- Prin cărţi de vizită personale unde poate figura doar menţiunea “traducător autorizat limba ......”
Orice altă formă de publicitate intră sub incidenţa publicităţii înşelătoare.

Art. 24 Destinatarul final sau persoanele fizice delegate de acesta au obligaţia să verifice respectarea regimului publicităţii.

Sanctiuni

Art. 25 Legea 178/1997 cu modificările ulterioare şi regulamentele sale de punere în aplicare şi prezentele norme vor fi respectate întocmai. Implicarea persoanelor fizice sau juridice neautorizate în scopul comercializării în tot sau în parte a documentelor şi/sau serviciilor oferite de traducătorii autorizaţi în orice etapă a elaborării şi prezentării acestora consitituie infracţiune şi se sancţionează conform legii penale. Organele abilitate sunt obligate în aceste cazuri să se sesizeze din oficiu.

duminică, 25 noiembrie 2007

D.T.U.

Documents Techniques Unifiés - documente tehnice unificate

Postări populare

Google