Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

miercuri, 4 februarie 2009

Proiect de lege a traducătorilor şi interpreţilor (Republica Moldova)

Cu privire la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de Procuratura Generală, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de notari şi avocaţi şi de executorii judecătoreşti

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.


Capitolul I. Dispoziţii generale

Articolul 1. Domeniul de reglementare


(1) Prezenta lege reglementează statutul juridic, organizarea, funcţionarea, autorizarea şi plata activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de Procuratura Generală, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de notari şi avocaţi şi de executorii judecătoreşti (în continuare – organe).
2) Prevederile prezentei legi nu se răsfrâng asupra interpreţilor şi traducătorilor, activitatea cărora este reglementată de Legea cu privire la serviciul public.

Articolul 2. Interpretul şi traducătorul

(1) Interpretul este persoana specializată în traducerea orală, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane care vorbesc limbi diferite.
(2) Traducătorul este persoana specializată în traducerea textelor scrise dintr-o limbă în alta în cadrul profesiunii sale.

Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii de interpret şi traducător

Activitatea de interpret şi traducător se bazează pe următoarele principii:
a) independenţă;
b) onestitate şi obiectivitate;
c) competenţă profesională şi conştiinciozitate;
d) confidenţialitate şi comportament profesional;
e) respectarea standardelor profesionale.

Articolul 4. Independenţa interpretului şi traducătorului

(1) În exercitarea profesiei, interpretul şi traducătorul este independent şi se conduce de prezenta lege şi de alte acte normative aprobate în vederea executării ei.
(2) Interpretul şi traducătorul este liber de a alege metoda interpretării şi traducerii.
(3) Imixtiunea în exercitarea profesiei de interpret şi traducător se interzice.
(4) Nici o autoritate publică nu este în drept să influenţeze asupra prestării serviciilor de interpret şi traducător, asupra documentelor de lucru ale acestuia.


Capitolul II. Drepturile şi obligaţiunile
interpretului şi traducătorului

Articolul 5. Dreptul la exercitarea funcţiei de interpret şi traducător


(1) Dreptul la exercitarea funcţiei de interpret şi traducător pentru organele prevăzute la articolul 1 alin.(1) al prezentei legi, îl au persoanele care:
a) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi pe teritoriul ei;
b) au capacitatea de exerciţiu;
c) posedă o diplomă de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea;
d) au o vechime în muncă pe specialitate de cel puţin 2 ani;
e) cunosc limba de stat vorbită şi scrisă;
f) nu au antecedente penale;
g) sunt din punct de vedere medical apţi pentru exercitarea funcţiei.

Articolul 6. Păstrarea secretului profesional de către interpret şi traducător

(1) Interpretul şi traducătorul este obligat să păstreze secretul profesional, confidenţialitatea asupra faptelor şi informaţiilor de care a luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii. Judecata poate să-l elibereze de această obligaţie dacă împotriva lui este intentat dosar penal. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea rămîne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre interpret şi traducător şi persoana sau entitatea cui i se acordă servicii.
(2) Interpretul şi traducătorul nu este în drept să comenteze sau să conteste în mass-media hotărîrile şi alte decizii pronunţate pe marginea materialelor de care a luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii.

Articolul 7. Obligaţiile interpretului şi traducătorului

(1) Interpretul şi traducătorul are obligaţia:
a) sa efectueze traduceri corecte;
b) sa presteze în condiţiile legii serviciile solicitate;
c) sa păstreze secretul cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţa în exerciţiul funcţiei;
d) sa facă contribuţii la sistemul public de asigurări sociale;
e) în condiţiile legii sa plătească impozitele;
f) sa fie imparţial şi să se bucure de încrederea persoanelor, interesele şi drepturile cărora ating acţiunile acestuia.
(2) În cazul în care interpretul şi traducătorul îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, acesta este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei unde sunt luaţi la evidenţă.
(3) Interpretul şi traducătorul este obligat să prezinte, în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.

Articolul 8. Drepturile interpretului şi traducătorului

Interpretul şi traducătorul are dreptul:
a) la plată pentru serviciile acordate, în condiţiile legii;
b) să solicite de la persoanele fizice şi juridice documente şi informaţii necesare pentru exercitarea funcţiei;
c) la asigurare socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
d) la contestarea în condiţiile legii a deciziilor autorităţilor respective;
e) la asociere în organizaţii profesionale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 9. Responsabilitatea civilă şi penală a interpretului şi traducătorului

(1) Interpretul şi traducătorul poartă răspundere pentru neveridicitatea traducerilor şi a actelor traduse, pentru încălcarea intenţionată a obligaţiilor sale, pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate şi care intenţionat au divulgat date privind actele şi faptele care le-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiei, în condiţiile legii.
(2) Prejudiciul cauzat de către interpreţi şi traducători în urma activităţii acestora se repară în modul stabilit de legislaţie. Termenul de prescripţie extinctivă pentru cererea ce rezultă din prevederile alin. (1) al prezentului articol, constituie trei ani din momentul cînd parţii vătămate ia devenit cunoscut despre paguba şi despre persoana obligată să-l repare, dar nu mai mult de zece ani de la data cauzării prejudiciului.
(3) Interpretul şi traducătorul poarta răspundere penală pentru prezentarea, cu bună-ştiinţă, a traducerilor sau interpretărilor incorecte.
(4) Statul nu răspunde pentru paguba pricinuită de către interpret şi traducător.


Capitolul III. Exercitarea profesiei de interpret şi traducător

Articolul 10. Condiţii de exercitare a activităţii


(1) Activitatea de interpret şi traducător în sensul prezentei legi se efectuează de către persoanele atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei în condiţiile prezentei legi.
(2) Interpretul şi traducătorul autorizat de Ministerul Justiţiei, prestează servicii în baza contractului de prestări servicii, în condiţiile şi pentru organele prevăzute la articolul 1 alin.(1) al prezentei legi.

Articolul 11. Organul de atestare şi autorizare

(1) Atestarea şi autorizarea interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de organele prevăzute la articolul 1 alin.(1) al prezentei legi, se efectuează de către Ministerul Justiţiei.
(2) Activitatea interpreţilor şi traducătorilor se înfăptuieşte în condiţii egale pentru toate persoanele, asigurînd imparţialitatea.
(3) Eliberarea autorizaţiei se constată prin ordinul emis de ministrul justiţiei, care este comunicat persoanei în cauză.

Articolul 12. Organizarea examenului de atestare

(1) Examenul de atestare se organizează de Ministerul Justiţiei, iar examinarea se efectuează de Comisia de atestare, formată prin ordinul ministrului justiţiei.
(2) Solicitanţii care nu au susţinut examenul pot fi admişi să repete examenul prima dată - peste 6 luni şi a doua oară - peste un an după încercarea anterioară, cu respectarea termenului limită de pînă la 3 ani.
(3) Decizia asupra rezultatului examenului de atestare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii rezultatului în instanţa de contencios administrative în condiţiile legii.
(4) Cerinţele generale privind examenul de atestare, gestionarea procesului de examinare şi înregistrare a solicitanţilor, componenţa nominală a Comisiei de atestare şi modalitatea de selectare a membrilor ei care evaluează rezultatele examenelor, modul de organizare şi supraveghere, termenele de susţinere a examenului de calificare, modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorzaţiei interpreţilor şi traducătorilor, cerinţele privind instruirea profesională continuă a lor sînt stabilite în Regulamentul cu privire la modul de atestare a interpreţilor şi a traducătorilor, aprobat de Guvern.

Articolul 13. Autoritatea de supraveghere şi control a activităţii de interpret şi traducător şi atribuţiile ei

(1) Supravegherea şi controlul activităţii de interpret şi traducător sînt exercitate de Ministerul Justiţiei.
(2) Ministerul Justiţiei în calitate de organ de supraveghere a activităţii interpreţilor şi traducătorilor are următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele actelor normative aferente activităţii de interpret şi traducător;
b) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a interpreţilor şi traducătorilor;
d) examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de interpret şi traducător;
i) monitorizează procesul de instruire profesională continuă a interpreţilor şi traducătorilor.


Capitolul IV. Eliberarea şi retragerea autorizaţiei, suspendarea, încetarea şi reluarea activităţii interpretului şi traducătorului. Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi

Articolul 14. Eliberarea autorizaţiei


(1) Persoana care doreşte să activeze în calitate de interpret şi traducător în organele prevăzute la articolul 1 alin.(1) al prezentei legi, adresează o cerere la Ministerul Justiţiei, însoţită de actele privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 5 al prezentei legi.
(2) Autorizaţia se eliberează după susţinerea examenului de atestare în condiţiile prezentei legi în cel mult 60 de zile de la solicitare.
(3) Forma şi conţinutul autorizaţiei sînt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta1ege.
(4) Refuzul de a elibera autorizaţie persoanei solicitante, poate fi contestat în instanţa de judecată, în condiţiile legii.

Articolul 15. Retragerea autorizaţiei

(1) Autorizaţia se retrage de către Comisia de atestare în cazul în care:
a) autorizaţia a fost primită la prezentarea unor documente false ori a fost depistată neautenticitatea datelor din documentele prezentate;
b) în privinţa titularului autorizaţiei a fost pronunţată o sentinţă definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru infracţiune legată de activitatea profesională.
(2) Decizia de retragere a autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului de către Comisia de atestare în termen de 5 zile de la data emiterii.
Decizia este executorie după expirarea a 10 zile de la data comunicării.

Articolul 16. Suspendarea activităţii interpretului şi a traducătorului

(1) Activitatea interpretului şi traducătorului se suspendă automat în cazul în care acesta deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu exercitarea activităţii de interpret şi traducător.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), interpretul şi traducătorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Comisia de atestare despre apariţia situaţiei de incompatibilitate.

Articolul 17. Încetarea activităţii interpretului şi a traducătorului

(1) Activitatea de interpret şi traducător, dobîndită în condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:
a) la cerere;
b) dacă cel în cauză nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la articolul 5 al prezentei legi;
c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru săvîrşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu exerciţiul profesiei;
d) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;
e) expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizaţia;
f) în caz de deces.
(2) Încetarea autorizării în calitate de interpret şi traducător se verifică de către Ministerul Justiţiei şi se constată prin ordin al ministrului justiţiei, care se comunică persoanei în cauză.
3) Încetarea autorizării de interpret şi traducător poate fi contestată în instanţa de judecată.

Articolul 18. Reluarea activităţii interpretului şi traducătorului

(1) Dacă dispar condiţiile care au condus la suspendarea activităţii interpretului şi traducătorului, acesta poate relua activitatea.
(2) În cazul încetării activităţii:
a) conform art.17 alin.(1) lit.a), interpretul şi traducătorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art. 13 şi 14;
b) conform art.15 alin.(1), interpretul şi traducătorul poate relua activitatea după susţinerea examenului de atestare.

Articolul 19. Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi

(1) Ministerul Justiţiei ţine registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, în formă manuală şi electronică în modul stabilit de Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 22 martie 2007.
(2) Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi se ţine în limba de stat şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
(3) Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi cuprinde:
a) numărul curent al înscrierii;
b) numele şi prenumele;
c) seria, numărul şi data eliberării autorizaţiei;
d) date privind instruirea profesională;
e) date privind încetarea activităţii;
f) date privind suspendarea autorizaţiei;
g) date privind retragerea autorizaţiei;
h) date din buletinul de identitate (seria, numărul, data şi oficiul emitent)
i) denumirea, sediul şi numărul de telefon al traducătorilor şi interpreţilor în care îşi desfăşoară activitatea acestea;
j) apartenenţa traducătorilor şi interpreţilor la o asociaţie a traducătorilor şi interpreţilor.
(4) Extrasul din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova după caz, dar nu mai rar de două ori pe an şi se plasează pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
(5) Dacă datele stipulate la alin.(2) lit.b), d)-j) au fost modificate, interpretul şi/sau traducătorul informează Ministerul Justiţiei şi prezintă acestuia, în termen de 30 de zile de la data modificării, copii de pe documentele confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi.
(9) În caz de retragere a autorizaţiei interpretului şi traducătorului, de încetare a activităţii, interpretul şi traducătorul este radiat din Registrul de stat respectiv.


Capitolul V. Plata pentru serviciile interpretului şi traducătorului

Articolul 20. Plata pentru serviciile interpretului


(1) Plata interpretului folosit de organele prevăzute la articolul 1 alin.(1), pentru limbile minorităţilor naţionale şi pentru limbile străine de circulaţie internaţională, se face la tariful de 20 lei/oră sau pentru fracţiuni de oră, onorariul stabilindu-se, după caz, prin decizia sau încheierea de numire a interpretului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penală, Codului de procedură civilă sau prin contract, potrivit legii.
(2) Plata interpretului prevăzut la alin.(l) din prezentul articol, pentru traducerile efectuate simultan la cască, se face la tariful de 25 lei/oră ori pentru fracţiuni de oră, sau, după caz, prin contract, potrivit legii.

Articolul 21. Condiţii suplimentare

Tarifele prevăzute la art.18 se majorează cu 100% atunci cînd:
a) interpretul este solicitat în zilele de repaus săptămînal, în zilele de sărbători legale sau in alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează;
b) pentru prestaţiile efectuate între orele 22.00 - 6.00;
e) pentru traducerile efectuate simultan la cască, la instanţele judecătoreşti, la organele de urmărire penală şi la organele procuraturii.

Articolul 22. Plata pentru serviciile traducătorului

(1) Plata traducătorului folosit de organele prevăzute la articolul 1 alin.(1) se face după cum urmează:
a) pentru traducerile dintr-o limbă a minorităţilor naţionale, precum şi dintr-o limba străină de circulaţie internaţionala, în limba moldovenească, plata se face la tariful de 25 lei pagina, format A.4, dactilografiată la două rînduri;
b) pentru traducerile din limba moldovenească intr-una din limbile minorităţilor sau intr-o limba străină de circulaţie internaţională, plata se face la tariful de 25 lei pagina, format A.4, dactilografiata la doua rînduri;
c) pentru traducerile din/sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză şi altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevăzut la lit. a) şi b) se majorează cu 50% la sută;
d) pentru traducerile efectuate in regim de urgenţă (24 - 48 de ore), plata se face la tarifele prevăzute la lit. a), b) şi c), majorare cu 50%.
(2) Prevederile alin.(1) lit.c) se aplică în mod corespunzător şi în cazul interpretului.

Artico1ul 23. Cheltuieli de transport

(1) Interpretul şi traducătorul care exercită funcţiile în altă localitate, decît cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, organele procuraturii şi de organele de urmărire penală, are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, cazare şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă, Codului cu privire la contravenţiile administrative, Codului de executare sau prin contract potrivit legii.
(2) Interpretul şi traducătorul care se deplasează în altă localitate, decît cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Ministerul Justiţiei, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.

Articolul 24. Impozitarea plăţilor

Plăţile prevăzute în prezenta lege sînt brute şi impozabile în condiţiile legii.

Articolul 25. Dispoziţii finale

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
a) Guvernul va adopta actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi;
b)Ministerul Justiţiei va aproba actele necesare în vederea aplicării prezentei legi.
(2) Pînă la obţinerea autorizaţiei, potrivit prezentei legi, interpreţii şi traducătorii solicitaţi de organele prevăzute la articolul 1 alin.(1) al prezentei legi, vor desfăşura în continuare această activitate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor articolului 5 din prezenta lege.
(3) Persoanele care prestează servicii de traducător şi interpret la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cele care doresc să presteze astfel de servicii, sunt obligate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să fie atestaţi şi să obţină autorizarea de la Ministerul Justiţiei.Preşedintele Parlamentului
AnexăAUTORIZAŢIENr._____________

În temeiul art. 4 din Legea nr._______ din __________, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul ________, nr. _________, art. _________. ministrul justiţiei, prin Ordinul nr.________, din _________, dispune ca

____________________________________
(numele şi prenumele, anul naşterii)
este autorizat în calitate de :
- interpret
- traducător
(se barează rubrica ce nu corespunde autorizării)
să efectueze traduceri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, notari, avocaţi şi executori judecătoreşti.


Eliberat_________Ministru

Niciun comentariu:

Postări populare

Google