Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

vineri, 18 ianuarie 2008

Autorizarea traducatorilor

Actele necesare pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penala, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, în condiţiile Legii 178/1997 cu modificările şi completările ulterioare.

Cerere se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul complet al acestuia, numărul de telefon, menţiunea că este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European precum şi limba/limbile pentru care solicită să fie autorizat ca traducător şi interpret.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte şi taxe :

I.a.- copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă din care să rezulte specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea ;

sau

I.b.- copia legalizată a diplomei de licenţă care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba pentru care solicită autorizarea;

sau

I.c.- copia legalizată a diplomei de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea;

sau

I.d.- copia legalizată a atestatului integral de traducător (traducere şi retroversiune) în specialitatea ştiinţe juridice eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor;

II. certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat, art.21 alin.2 din Legea privind cazierul judiciar nr.290/2004 cu modificările ulterioare);

III.copie xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate/ paşaportului.

IV.copia xerox a carnetului de identitate/legitimaţiei provizorii (pentru cetăţeanul străin stabilit în România);

V.copia xerox a certificatului de naştere/traducerii acestuia în limba română.

VI. copia xerox a certificatului de căsătorie/traducerii acestuia în limba română, dacă este cazul;

VII. recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială eliberată de o instituţie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;

VIII. declaraţie, pe proprie răspundere, din care rezultă că are capacitate de exerciţiu;

Model declaraţie:

Subsemnatul (a) _____________________ domiciliat în ________
str.______________ nr._____ bl._____, sc.____ ap._____ jud./sector ___
posesor/posesoare a BI/CI/paşaport/carnet de identitate/legitimaţie provizorie seria_____ nr.___________ , eliberat de _________________
valabil până la data de ________________ declar pe propria răspundere că nu mi-a fost restrânsă, în condiţiile legii, capacitatea de exerciţiu;

XI.certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;

X.câte o chitanţă în valoare de 19 lei (RON) reprezentând taxa judiciară, pentru fiecare limbă pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător (se achită în contul taxelor judiciare la Direcţia de impozite şi taxe locale, de la domiciliul solicitantului);

XI.câte un timbru judiciar în valoare de 0,15 lei (RON), pentru fiecare limbă pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pentru a presta activitatea de interpret şi traducător, în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţa, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi, după caz, de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa.

Cererea împreună cu actele doveditoare se depune la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucureşti, în timpul programului cu publicul, de luni până vineri între orele 9,00-12,00 şi 13,00 - 15,30 sau prin poştă.

Numarul de telefon la care puteti cere un numar de inregistrare al dosarului care contine toate documentele cerute pentru autorizare este: 021/3103580

marți, 8 ianuarie 2008

TAC

Tomografía Axial Computerizada - Tomografie Axiala Computerizata

Sintagma apare in fisele medicale ale pacientilor cu accidente la coloana vertebrala.

duminică, 6 ianuarie 2008

reint. cajero

retragere bancomat

Sintagma apare in extrasele de cont, atat in spaniola cat si in catalana.

sâmbătă, 5 ianuarie 2008

domiciliación

Atentie la acest fals prieten, care nu are nimic in comun cu termenul "domicilio". De fapt, domiciliación inseamna "transfer" (domiciliación bancario - transfer bancar).

a cta convenio

Forma neprescurtata: "a cuenta convenio"

Este o suma pe care intreprinderile, in mod voluntar si pentru a evita sa plateasca si sa cotizeze pentru cantitati importante de diferente de acord, le dau angajatilor lor, tocmai in contul cresterii.

Traducere propusa: "Anticipare crestere salariala"

Sursa sintagmei: nominele salariale.

Postări populare

Google