Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

sâmbătă, 8 decembrie 2007

ORDIN Nr. 233/C din 14 februarie 1996

ORDIN Nr. 233/C din 14 februarie 1996
pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995,
adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 21 februarie 1996

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. j), art. 94 şi art. 107 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, precum şi dispoziţiile art. 38 alin. 2 şi art. 102 din regulamentul de punere în aplicare a acestei legi,

Ministrul Justiţiei emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind efectuarea şi legalizarea traducerilor în cadrul activităţii notarilor publici, cuprinse în anexa nr. 1, întocmite în completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995.

ART. 2
Se aprobă lista, cuprinsă în anexa nr. 2, cu persoanele autorizate sa efectueze traduceri în cadrul activităţii notarilor publici, în şi din limbile menţionate pentru fiecare.
Lista se actualizează anual.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3
Traducătorii autorizaţi pentru limbile străine menţionate în anexa nr. 2 pot sa îndeplinească şi activitatea de interpreţi, atât la întocmirea actelor de către notarul public, cat şi în activitatea judiciară, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a organelor de urmărire penală, în condiţiile legii.

ART. 4
Compartimentul de specialitate notarială din cadrul Ministerului Justiţiei va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi va comunica anexa nr. 2 la camerele notarilor publici, curţile de apel, Ministerul Public, precum şi la Ministerul de Interne.

ART. 5
Prezentul ordin înlocuieşte Instrucţiunile nr. 18/J din 15 mai 1961 şi nr. 39/J din 5 august 1961 ale Ministerului Justiţiei, a căror aplicare a încetat la expirarea termenului prevăzut de art. 109 din Legea nr. 36/1995, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.737/C din 20 noiembrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ART. 6
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, împreună cu anexa nr. 1.

Ministrul justiţiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian

ANEXA 1

INSTRUCŢIUNI
privind efectuarea şi legalizarea traducerilor în cadrul activităţii notarilor publici

1. Traducerile de pe înscrisuri din şi în limba româna se efectuează numai de către persoanele autorizate a efectua traduceri, înscrise în lista-anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 233/C/1996.

2. Autorizarea efectuării traducerilor se acordă în baza cererii persoanei interesate, dacă în urma verificărilor se constată ca îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 38 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Cererile însoţite de copii legalizate de pe actele justificative ale calităţii de traducător se depun la registratura Ministerului Justiţiei în cursul ultimului trimestru al anului.

3. Persoanele autorizate sa efectueze traduceri se înscriu într-o evidenta specială care se întocmeşte de către compartimentul de specialitate notarială din cadrul Ministerului Justiţiei.

Înscrierea se face în ordinea aprobării cererilor, numărul de ordine trebuind sa însoţească numele traducătorului în formula: "autorizat cu nr. ......................./....................... ".
Lista cu traducătorii autorizaţi, întocmită pe baza acestei evidente şi care se comunică celor interesaţi, se actualizează în cursul primului trimestru al fiecărui an.
Traducătorii autorizaţi îşi vor dovedi calitatea în baza înştiinţării primite de la Ministerul Justiţiei.

4. Traducătorii autorizaţi pot sa îndeplinească şi activitatea de interpreţi la întocmirea actelor de către notarul public, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 36/1995, precum şi la instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală, în condiţiile prevăzute de codurile de procedura civilă şi penală.

5. Traducătorii autorizaţi pot să-şi desfăşoare activitatea fie ca liber-profesionişti, fie ca angajaţi ai unui birou notarial. În calitate de liber-profesionişti, traducătorilor le sunt aplicabile dispoziţiile legale cu privire la calcularea şi plata impozitului pe veniturile realizate din aceasta activitate.

6. Traducerea se poate face fie de pe întregul text al înscrisului, fie de pe părţi determinate din text, cu condiţia ca părţile extrase sa nu denatureze înţelesul integral al înscrisului, făcându-se în acest caz menţiune ca traducerea priveşte un extras. Textul tradus va fi precedat de titulatura:
" Traducere din ............. " (limba sau dialectul) şi va fi urmat de menţiunile:
- traducere solicitată de ................ (parte sau notarul public)
- înregistrat sub nr. ............. din ........................ (din evidenta notarului public sau a traducătorului)."
Când înscrisul prezentat pentru traducere este redactat sau conţine menţiuni în mai multe limbi, în traducere se va preciza, pentru fiecare text ce urmează a fi tradus, limba din care se face traducerea: "Tradus din ............. " (limba sau dialectul).
Când înscrisul prezentat pentru traducere cuprinde şi un text în limba româna, acesta va fi reprodus în cuprinsul traducerii precedat de menţiunea: "Text în limba româna".

7. Traducătorul va refuza efectuarea traducerii în cazul când înscrisul este ilizibil sau conţine ştersături, corecturi, cuvinte tăiate, adăugări ori alte particularităţi privind elemente esenţiale ale înscrisului, dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părţilor.
Traducerea se poate face totuşi atunci când din însuşi cuprinsul înscrisului reiese ca este vorba de o simplă şi evidenta eroare materială. În acest caz traducătorul va menţiona într-o nota eroarea materială şi modul cum a constatat-o şi a rectificat-o.

8. Traducerea ce se face dintr-o limba străină într-o alta limba străină va fi însoţită şi de o traducere în limba româna, semnată de traducător, pentru ca notarul public sa poată verifica conţinutul înscrisului. Traducerea în limba româna se va păstra la dosar.

9. Traducătorul va reda sensul exact al înscrisului ce se traduce.
Construcţiile gramaticale şi modurile de exprimare proprii limbii din care se face traducerea se vor înlocui cu construcţii şi expresii cu acelaşi sens proprii limbii în care se face traducerea.
Când textul înscrisului ce se traduce este redactat într-un dialect, se vor menţiona atât limba cat şi dialectul din care se face traducerea.

10. Numele de persoane cuprinse în textul înscrisului ce se traduce se vor păstra aşa cum sunt scrise în original transcriindu-se, litera cu litera, atât numele cat şi prenumele, precum şi eventualele porecle.
La cererea expresă a părţii, traducătorul va putea menţiona, într-o nota, echivalentul ortografic sau fonetic al numelui potrivit limbii române sau limbii materne a părţii; în acelaşi mod va putea menţiona corespondentul prenumelui prin traducerea acestuia în limba în care se face traducerea sau în limba maternă a părţii.

11. Denumirile geografice cuprinse în textul înscrisului ce se traduce se vor scrie litera cu litera, afara de cazul în care au un corespondent uzual în limba în care se face traducerea.
Denumirea geografică, schimbată în cursul timpului, va fi redată în traducere cu denumirea din momentul întocmirii înscrisului, iar în nota traducătorului se va trece şi denumirea din momentul efectuării traducerii.
Denumirile organelor de stat, ale asociaţiilor, ale societăţilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc. vor fi reproduse în limba din care se face traducerea, trecându-se în paranteza sinonimul lor în limba în care se face traducerea.
În actele prezentate în vederea traducerii din limba româna într-o limba străină, denumirile organelor de stat, ale societăţilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc., redate prin iniţiale sau prescurtări, vor fi traduse fără prescurtări, cel puţin o singură data.

12. Traducerile din limba latină sau transpunerile de înscrisuri dintr-un alfabet vechi în alfabetul actual se fac de către orice notar public sau traducător care are cunoştinţele necesare în aceste domenii.

13. Traducerile vor fi scrise citeţ şi fără ştersături.
Traducerile scrise pe mai multe file vor fi numerotate, capsate, cusute sau broşate, iar pe linia de unire a filelor se va aplica sigiliul notarului public.

14. Traducerile făcute de notarul public autorizat în condiţiile art. 100 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 se vor legaliza prin încheiere, având cuprinsul arătat în anexa nr. 24 a acestui regulament.

15. Traducătorul care a efectuat traducerea o va certifica cu formula prevăzută de art. 102 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995:

"Subsemnatul ..................., traducător autorizat cu nr. ............., certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului (autentic; în copie legalizată; cu semnătura legalizată, cu data certă; sub semnătura privată, în extras, după caz) în limba .................., care a fost vizat de mine,
Traducător ............., autorizat cu nr. .............".

16. Legalizarea semnăturii traducătorului se face în conformitate cu prevederile art. 103 din regulament, de către notarul public de la oricare birou notarial la care se prezintă traducătorul, după verificarea autorizării sale.
Încheierea de legalizare va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 23 la Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995.

17. Toate menţiunile, certificările şi legalizarile se vor face în limba în care se traduce înscrisul.

18. Traducătorul va prezenta la biroul notarului public care legalizează semnătura sa înscrisul tradus, vizat de el, precum şi traducerea în atâtea exemplare câte sunt necesare părţii, plus unul pentru arhiva notarului public.

19. Notarul public este obligat sa verifice cuprinsul înscrisului tradus şi va refuza legalizarea semnăturii traducătorului dacă textul contravine legii sau bunelor moravuri.

20. Calitatea lucrărilor întocmite de traducătorii autorizaţi va fi verificată şi de către specialişti anume desemnaţi de ministrul justiţiei.

21. Nerespectarea de către traducătorii autorizaţi a dispoziţiilor de mai sus poate avea drept consecinţa retragerea autorizării lor de către ministrul justiţiei.
Notarii publici răspund cu privire la modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin din prezentele instrucţiuni, potrivit Legii nr. 36/1995.

EDEN

Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles - incurajare pentru desvoltarea de noi intreprinderi

PCE

Prêt à la Création d'Entreprise - imprumut la crearea unei intreprinderi

RIB

Relevé d'Identité Bancaire - Codul IBAN / extras de cont

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2005

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.11 din 21 ianuarie 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, adoptată în temeiul art.1 pct.III.2 din Legea nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1, se introduce un punct nou care va avea următorul cuprins:

„Titlul legii va avea următorul cuprins:
Lege pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti”

2. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.

(2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz, precum şi de Legea nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, de Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi de tratatele internaţionale ratificate de România.”

3. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Art. 2. – Activitatea de interpret şi traducător pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti se efectuează de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul
Justiţiei.”

4. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
„c) posedă o diplomă de licenţă sau echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea sau este atestat de către Ministerul Culturii şi
Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.”

5. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Art. 5. – (1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, precum şi cu cei prevăzuţi la art.61 alin.(4) pe care le comunică Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi curţilor de apel.

(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va comunica listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi parchetelor din subordine.

(3) Curţile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor şi judecătoriilor din circumscripţiile lor.

(4) Listele se comunică, de asemenea, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care le vor aduce la cunoştinţă, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici,
barourilor de avocaţi şi birourilor executorilor judecătoreşti.

(5) Actualizarea listelor prevăzute la alin.(1)-(4) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret sau de traducător autorizat.”

6. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 6, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
e) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;

52. La articolul 61, alineatele (1), (2) şi (4), vor avea următorul cuprins:
Art. 61. – (1) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidenţă la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază.

(2) În cazul în care interpreţii şi traducătorii îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, au obligaţia să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei şi tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă.


(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European prevăzuţi la art.31 alin.(3) şi (5), pentru a presta activitate de interpret şi traducător, în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţă, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi după caz, de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa.”

7. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de organele prevăzute la art.1 se vor stabili şi se vor indexa anual, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice. Tarifele pentru plata interpreţilor nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe oră.”

8. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, la instanţele judecătoreşti, la organele de cercetare penală şi la parchete;”

9. Articolul III va avea următorul cuprins:
„Art. III. – Articolul II din Legea nr.281/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei se abrogă.”

10. Articolul IV va avea următorul cuprins:
„Art. IV. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute în bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004.”

Art. II. – În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile Legii nr.178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite luarea în evidenţă la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Dan Radu Ruşanu Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 3 mai 2005
Nr. 110

duminică, 2 decembrie 2007

MDF

Fibre de Moyenne Densité (Fibra de Densitate Medie)

Sintagma face parte din aria lingvistica a prelucrarii lemnului si a tamplariei.

He remembered the words of his former boss: "If you're wired, you're fired!"

* Cuvintele provin dintr-un film american, si reprezinta amenitarea formulata de un sef la adresa unui angajat care din cand in cand consuma droguri *

Traducere: "Te prind, te ard!" (Dar merge si "Te prind, te arunc in strada / te concediez.")

The shrink himself was a certified fruitcake

Psihologul putea fi descris el insusi ca nebun cu acte

Anyone who messes with me will be history tomorrow

Cine se incurca cu mine maine va fi oale si ulcele

He's like a bull in a china shop

E ca un hipopotam intr-o vitrina cu portelanuri

Let's get on the same page

Hai sã cãdem de accord. (versiunea 1)

Hai sã ne întelegem. (versiunea 2)

He's a real diamond in the rough

E un diamant neslefuit

Postări populare

Google