Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

sâmbătă, 8 decembrie 2007

ORDIN Nr. 233/C din 14 februarie 1996

ORDIN Nr. 233/C din 14 februarie 1996
pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995,
adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 21 februarie 1996

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. j), art. 94 şi art. 107 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, precum şi dispoziţiile art. 38 alin. 2 şi art. 102 din regulamentul de punere în aplicare a acestei legi,

Ministrul Justiţiei emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind efectuarea şi legalizarea traducerilor în cadrul activităţii notarilor publici, cuprinse în anexa nr. 1, întocmite în completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995.

ART. 2
Se aprobă lista, cuprinsă în anexa nr. 2, cu persoanele autorizate sa efectueze traduceri în cadrul activităţii notarilor publici, în şi din limbile menţionate pentru fiecare.
Lista se actualizează anual.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3
Traducătorii autorizaţi pentru limbile străine menţionate în anexa nr. 2 pot sa îndeplinească şi activitatea de interpreţi, atât la întocmirea actelor de către notarul public, cat şi în activitatea judiciară, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a organelor de urmărire penală, în condiţiile legii.

ART. 4
Compartimentul de specialitate notarială din cadrul Ministerului Justiţiei va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi va comunica anexa nr. 2 la camerele notarilor publici, curţile de apel, Ministerul Public, precum şi la Ministerul de Interne.

ART. 5
Prezentul ordin înlocuieşte Instrucţiunile nr. 18/J din 15 mai 1961 şi nr. 39/J din 5 august 1961 ale Ministerului Justiţiei, a căror aplicare a încetat la expirarea termenului prevăzut de art. 109 din Legea nr. 36/1995, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.737/C din 20 noiembrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ART. 6
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, împreună cu anexa nr. 1.

Ministrul justiţiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian

ANEXA 1

INSTRUCŢIUNI
privind efectuarea şi legalizarea traducerilor în cadrul activităţii notarilor publici

1. Traducerile de pe înscrisuri din şi în limba româna se efectuează numai de către persoanele autorizate a efectua traduceri, înscrise în lista-anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 233/C/1996.

2. Autorizarea efectuării traducerilor se acordă în baza cererii persoanei interesate, dacă în urma verificărilor se constată ca îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 38 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Cererile însoţite de copii legalizate de pe actele justificative ale calităţii de traducător se depun la registratura Ministerului Justiţiei în cursul ultimului trimestru al anului.

3. Persoanele autorizate sa efectueze traduceri se înscriu într-o evidenta specială care se întocmeşte de către compartimentul de specialitate notarială din cadrul Ministerului Justiţiei.

Înscrierea se face în ordinea aprobării cererilor, numărul de ordine trebuind sa însoţească numele traducătorului în formula: "autorizat cu nr. ......................./....................... ".
Lista cu traducătorii autorizaţi, întocmită pe baza acestei evidente şi care se comunică celor interesaţi, se actualizează în cursul primului trimestru al fiecărui an.
Traducătorii autorizaţi îşi vor dovedi calitatea în baza înştiinţării primite de la Ministerul Justiţiei.

4. Traducătorii autorizaţi pot sa îndeplinească şi activitatea de interpreţi la întocmirea actelor de către notarul public, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 36/1995, precum şi la instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală, în condiţiile prevăzute de codurile de procedura civilă şi penală.

5. Traducătorii autorizaţi pot să-şi desfăşoare activitatea fie ca liber-profesionişti, fie ca angajaţi ai unui birou notarial. În calitate de liber-profesionişti, traducătorilor le sunt aplicabile dispoziţiile legale cu privire la calcularea şi plata impozitului pe veniturile realizate din aceasta activitate.

6. Traducerea se poate face fie de pe întregul text al înscrisului, fie de pe părţi determinate din text, cu condiţia ca părţile extrase sa nu denatureze înţelesul integral al înscrisului, făcându-se în acest caz menţiune ca traducerea priveşte un extras. Textul tradus va fi precedat de titulatura:
" Traducere din ............. " (limba sau dialectul) şi va fi urmat de menţiunile:
- traducere solicitată de ................ (parte sau notarul public)
- înregistrat sub nr. ............. din ........................ (din evidenta notarului public sau a traducătorului)."
Când înscrisul prezentat pentru traducere este redactat sau conţine menţiuni în mai multe limbi, în traducere se va preciza, pentru fiecare text ce urmează a fi tradus, limba din care se face traducerea: "Tradus din ............. " (limba sau dialectul).
Când înscrisul prezentat pentru traducere cuprinde şi un text în limba româna, acesta va fi reprodus în cuprinsul traducerii precedat de menţiunea: "Text în limba româna".

7. Traducătorul va refuza efectuarea traducerii în cazul când înscrisul este ilizibil sau conţine ştersături, corecturi, cuvinte tăiate, adăugări ori alte particularităţi privind elemente esenţiale ale înscrisului, dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părţilor.
Traducerea se poate face totuşi atunci când din însuşi cuprinsul înscrisului reiese ca este vorba de o simplă şi evidenta eroare materială. În acest caz traducătorul va menţiona într-o nota eroarea materială şi modul cum a constatat-o şi a rectificat-o.

8. Traducerea ce se face dintr-o limba străină într-o alta limba străină va fi însoţită şi de o traducere în limba româna, semnată de traducător, pentru ca notarul public sa poată verifica conţinutul înscrisului. Traducerea în limba româna se va păstra la dosar.

9. Traducătorul va reda sensul exact al înscrisului ce se traduce.
Construcţiile gramaticale şi modurile de exprimare proprii limbii din care se face traducerea se vor înlocui cu construcţii şi expresii cu acelaşi sens proprii limbii în care se face traducerea.
Când textul înscrisului ce se traduce este redactat într-un dialect, se vor menţiona atât limba cat şi dialectul din care se face traducerea.

10. Numele de persoane cuprinse în textul înscrisului ce se traduce se vor păstra aşa cum sunt scrise în original transcriindu-se, litera cu litera, atât numele cat şi prenumele, precum şi eventualele porecle.
La cererea expresă a părţii, traducătorul va putea menţiona, într-o nota, echivalentul ortografic sau fonetic al numelui potrivit limbii române sau limbii materne a părţii; în acelaşi mod va putea menţiona corespondentul prenumelui prin traducerea acestuia în limba în care se face traducerea sau în limba maternă a părţii.

11. Denumirile geografice cuprinse în textul înscrisului ce se traduce se vor scrie litera cu litera, afara de cazul în care au un corespondent uzual în limba în care se face traducerea.
Denumirea geografică, schimbată în cursul timpului, va fi redată în traducere cu denumirea din momentul întocmirii înscrisului, iar în nota traducătorului se va trece şi denumirea din momentul efectuării traducerii.
Denumirile organelor de stat, ale asociaţiilor, ale societăţilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc. vor fi reproduse în limba din care se face traducerea, trecându-se în paranteza sinonimul lor în limba în care se face traducerea.
În actele prezentate în vederea traducerii din limba româna într-o limba străină, denumirile organelor de stat, ale societăţilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc., redate prin iniţiale sau prescurtări, vor fi traduse fără prescurtări, cel puţin o singură data.

12. Traducerile din limba latină sau transpunerile de înscrisuri dintr-un alfabet vechi în alfabetul actual se fac de către orice notar public sau traducător care are cunoştinţele necesare în aceste domenii.

13. Traducerile vor fi scrise citeţ şi fără ştersături.
Traducerile scrise pe mai multe file vor fi numerotate, capsate, cusute sau broşate, iar pe linia de unire a filelor se va aplica sigiliul notarului public.

14. Traducerile făcute de notarul public autorizat în condiţiile art. 100 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 se vor legaliza prin încheiere, având cuprinsul arătat în anexa nr. 24 a acestui regulament.

15. Traducătorul care a efectuat traducerea o va certifica cu formula prevăzută de art. 102 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995:

"Subsemnatul ..................., traducător autorizat cu nr. ............., certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului (autentic; în copie legalizată; cu semnătura legalizată, cu data certă; sub semnătura privată, în extras, după caz) în limba .................., care a fost vizat de mine,
Traducător ............., autorizat cu nr. .............".

16. Legalizarea semnăturii traducătorului se face în conformitate cu prevederile art. 103 din regulament, de către notarul public de la oricare birou notarial la care se prezintă traducătorul, după verificarea autorizării sale.
Încheierea de legalizare va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 23 la Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995.

17. Toate menţiunile, certificările şi legalizarile se vor face în limba în care se traduce înscrisul.

18. Traducătorul va prezenta la biroul notarului public care legalizează semnătura sa înscrisul tradus, vizat de el, precum şi traducerea în atâtea exemplare câte sunt necesare părţii, plus unul pentru arhiva notarului public.

19. Notarul public este obligat sa verifice cuprinsul înscrisului tradus şi va refuza legalizarea semnăturii traducătorului dacă textul contravine legii sau bunelor moravuri.

20. Calitatea lucrărilor întocmite de traducătorii autorizaţi va fi verificată şi de către specialişti anume desemnaţi de ministrul justiţiei.

21. Nerespectarea de către traducătorii autorizaţi a dispoziţiilor de mai sus poate avea drept consecinţa retragerea autorizării lor de către ministrul justiţiei.
Notarii publici răspund cu privire la modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin din prezentele instrucţiuni, potrivit Legii nr. 36/1995.

EDEN

Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles - incurajare pentru desvoltarea de noi intreprinderi

PCE

Prêt à la Création d'Entreprise - imprumut la crearea unei intreprinderi

RIB

Relevé d'Identité Bancaire - Codul IBAN / extras de cont

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2005

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.11 din 21 ianuarie 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, adoptată în temeiul art.1 pct.III.2 din Legea nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1, se introduce un punct nou care va avea următorul cuprins:

„Titlul legii va avea următorul cuprins:
Lege pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti”

2. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.

(2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz, precum şi de Legea nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, de Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi de tratatele internaţionale ratificate de România.”

3. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Art. 2. – Activitatea de interpret şi traducător pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti se efectuează de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul
Justiţiei.”

4. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
„c) posedă o diplomă de licenţă sau echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea sau este atestat de către Ministerul Culturii şi
Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.”

5. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Art. 5. – (1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, precum şi cu cei prevăzuţi la art.61 alin.(4) pe care le comunică Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi curţilor de apel.

(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va comunica listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi parchetelor din subordine.

(3) Curţile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor şi judecătoriilor din circumscripţiile lor.

(4) Listele se comunică, de asemenea, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care le vor aduce la cunoştinţă, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici,
barourilor de avocaţi şi birourilor executorilor judecătoreşti.

(5) Actualizarea listelor prevăzute la alin.(1)-(4) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret sau de traducător autorizat.”

6. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 6, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
e) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;

52. La articolul 61, alineatele (1), (2) şi (4), vor avea următorul cuprins:
Art. 61. – (1) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidenţă la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază.

(2) În cazul în care interpreţii şi traducătorii îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, au obligaţia să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei şi tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă.


(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European prevăzuţi la art.31 alin.(3) şi (5), pentru a presta activitate de interpret şi traducător, în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţă, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi după caz, de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa.”

7. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de organele prevăzute la art.1 se vor stabili şi se vor indexa anual, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice. Tarifele pentru plata interpreţilor nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe oră.”

8. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, la instanţele judecătoreşti, la organele de cercetare penală şi la parchete;”

9. Articolul III va avea următorul cuprins:
„Art. III. – Articolul II din Legea nr.281/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei se abrogă.”

10. Articolul IV va avea următorul cuprins:
„Art. IV. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute în bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004.”

Art. II. – În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile Legii nr.178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite luarea în evidenţă la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Dan Radu Ruşanu Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 3 mai 2005
Nr. 110

duminică, 2 decembrie 2007

MDF

Fibre de Moyenne Densité (Fibra de Densitate Medie)

Sintagma face parte din aria lingvistica a prelucrarii lemnului si a tamplariei.

He remembered the words of his former boss: "If you're wired, you're fired!"

* Cuvintele provin dintr-un film american, si reprezinta amenitarea formulata de un sef la adresa unui angajat care din cand in cand consuma droguri *

Traducere: "Te prind, te ard!" (Dar merge si "Te prind, te arunc in strada / te concediez.")

The shrink himself was a certified fruitcake

Psihologul putea fi descris el insusi ca nebun cu acte

Anyone who messes with me will be history tomorrow

Cine se incurca cu mine maine va fi oale si ulcele

He's like a bull in a china shop

E ca un hipopotam intr-o vitrina cu portelanuri

Let's get on the same page

Hai sã cãdem de accord. (versiunea 1)

Hai sã ne întelegem. (versiunea 2)

He's a real diamond in the rough

E un diamant neslefuit

joi, 29 noiembrie 2007

Proiect: Norme pentru stabilirea limitelor de competenţă şi a condiţiilor de publicitate pentru activitatea traducătorilor autorizaţi de M.J.

[Avertisment: Acesta este un proiect, si trebuie tratat ca atare. Nefiind un act normativ, el este supus perfectionarii. Orice sugestie este binevenita.]

Competenţe

Art. 1 Ministerul Justitiei autorizează doar persoane fizice în vederea efectuării de traduceri pentru persoanele indicate de Legea 178/1997 cu modificarile şi completările ulterioare.Acestea işi desfăşoară activitatea în mod exclusiv autonom.

Art. 2 Traducerile efectuate de traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei au caracter oficial şi produc efecte juridice. Documentele purtând ştampila şi semnătura traducatorului autorizat vor fi denumite în continuare traduceri oficiale.

Art.3 Persoanele fizice şi juridice neautorizate de Ministerul Justiţiei nu pot interfera în nici un fel pe circuitul elaborării, procurării şi folosirii traducerilor oficiale dacă nu au ele însele calitatea de destinatar final sau apărător legal sau rudă sau nu sunt mentionate expres de lege .

Art.4 Potrivit legislaţiei în vigoare nu se pot organiza birouri de traduceri pentru elaborare de traduceri oficiale.

Art.5 Traducerile oficiale nu pot face obiectul actelor de comert şi nu pot fi elaborate prin asociere sau colaborare cu agenti economici şi/sau comerciali.

Art. 6 Traducatorul autorizat isi poate desfasura activitatea în raza teritoriala a altui tribunal în afara celui unde este înregistrat, dacă la respectivul tribunal nu se afla înregistrat cel putin un traducător pentru specializarea solicitată.

Art. 7 În vederea efectuării de traduceri oficiale de un traducător neînregistrat tribunalul solicitant va emite, în formă nestandardizată, separat pentru fiecare document un accept de executare.

Art.8 Pentru traducerile destinate a fi folosite în străinătate este necesară apostilarea corespunzătoare a acestora. Traducătorul autorizat de Ministerul Justiţiei este abilitat să se prezinte la organele competente în vederea apostilării acestora. Funcţionarului însărcinat cu acestă formalitate îi este interzis să refuze sau să amâne aplicarea apostilei.

Traducerile legalizate

Art. 9 Traducerile legalizate sunt acele traduceri oficiale care sunt supuse procedurii notariale de legalizare.

Art. 10 Notarii publici în vederea legalizării traducerii vor folosi numai traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi înregistraţi la tribunalul din raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu excepţiile prevăzute în mod expres de lege.

Art. 11 Notarul public şi personalul angajat al acestuia vor comunica persoanelor interesate numai lista persoanelor autorizate şi înregistrate conform legii, în caz contrar intră sub incidenţa desfăşurării indirecte de activităţi comerciale.

Art. 12 Notarul public va putea legaliza semnătura traducărului pe baza specimenului de semnătură dacă traducătorul autorizat are domiciliul în localitatea unde se află sediul notarial sau unde îşi are domiciliul notarul public, iar ritmul colaborării - pentru celeritate - impune recurgerea la o asemnea măsură.

Art. 13 Notarul public va verifica dacă între traducător şi destinatarul final s-au interpus agenţi comerciali sau economici şi în cazul costatării acestui fenomen se va refuza legalizarea traducerii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la deschiderea procedurii de urmărire penală contra notarului pentru asociare la săvârşire de infracţiuni.

Art. 14 Înainte de îndeplinirea formalităţilor de legalizare notarul public va verifica toate detaliile legate de procedura de elaborare a traducerilor legalizate fiind răspunzător civil şi penal pentru efectele juridice produse de acestea.

Traducerile aseverate

Art. 15 Pentru traducerile nelegalizate de notarul public se aplică procedura aseverării acestora prin ştampilare de către grefa tribunalului unde traducătorul autorizat este înregistrat.

Art. 16 Documentul va fi prezentat numai de traducător şi ştampilarea se va face de către grefierul desemnat.

Art. 17 Documentele aseverate au putere de autoritate publică şi produc efecte juridice ca actele notariale pe care le substituie.

Art. 18 Întrucât nu există o lege organică prin care notarii publici sunt abilitaţi să folosească stema ţării în ştampilele aplicate, până la promulgarea unei asemenea legi, aseverearea este obligatorie şi pentru actele emise de aceştia.

Art. 19 Documentul aseverat este scutit de de orice procedură notarială ulterioară.

Art. 20 Formula de încheiere a traducatorului pentru aseverare este următoarea:

Subsemnatul………………traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu numărul……. Certific exactitatea traducerii cu texul actului (autentic, în copie legalizată, sub semnătură privată etc…) şi a cărui copie legalizată colaţionată de mine se păstrează în arhiva tribunalului împreună cu un exemplar al traducerii.
Traducător autorizat
Autorizat cu numărul

Art. 21 Formula de aseverare întocmită de grefier are următorul conţinut :
Subsemnatul………..grefier la Tribunalul……..confirm legalitatea întocmirii traducerii şi semnătura traducătorului……….pusă pe document în faţa mea precum şi arhivarea unei copii a documentului şi a unei copii a traducerii colaţionată de traducătorul autorizat.
Grefier

Art. 22 Copia legalizată a documentului de tradus se face prin metoda xerocopierii de către traducător, va fi colaţionată de acesta şi verificată de grefier.

Publicitatea

Art. 23 Publicitatea activităţii traducătorilor autorizaţi de Ministerul Justiţiei se face exclusiv prin următoarele forme :
- Publicarea numelui, prenumelui, numărului de telefon, localităţii, e-mail-ului, limbile pentru care este autorizat pe site-ul Ministerului Jusiţiei şi pe cel al tribunalului unde este înregistrat
- Prin afişarea datelor de mai sus la notariatele din localitatea unde îşi desfăşoară activitatea;
- Prin cărţi de vizită personale unde poate figura doar menţiunea “traducător autorizat limba ......”
Orice altă formă de publicitate intră sub incidenţa publicităţii înşelătoare.

Art. 24 Destinatarul final sau persoanele fizice delegate de acesta au obligaţia să verifice respectarea regimului publicităţii.

Sanctiuni

Art. 25 Legea 178/1997 cu modificările ulterioare şi regulamentele sale de punere în aplicare şi prezentele norme vor fi respectate întocmai. Implicarea persoanelor fizice sau juridice neautorizate în scopul comercializării în tot sau în parte a documentelor şi/sau serviciilor oferite de traducătorii autorizaţi în orice etapă a elaborării şi prezentării acestora consitituie infracţiune şi se sancţionează conform legii penale. Organele abilitate sunt obligate în aceste cazuri să se sesizeze din oficiu.

duminică, 25 noiembrie 2007

D.T.U.

Documents Techniques Unifiés - documente tehnice unificate

miercuri, 19 septembrie 2007

Tribunal

Tribunale

Judecatorie

Tribunale di Primo Grado

luni, 17 septembrie 2007

DNI

Documento Nacional de Identidad (document national de identitate)

marți, 11 septembrie 2007

Laura Cristina Bindean (engleză-franceză)

Traducator autorizat de Ministerul Justitiei (Aut. nr. 7390/2002) procesez lucrari din urmatoarele domenii:

Beletristica
Literatura pentru copii, romane, nuvele

Auto
instructiuni tehnice, manuale de utilizare, certificate de garantie, licente

Industrial
manuale de intretinere, caiete de sarcini, proceduri de fabricatie

Economic Bancar
conditii de creditare, proceduri bancare, comunicate

Contabil
bilanturi, documentatii contabile, audit

Financiar
documentatii de participare la licitatii, dosare finantare, leasing

Juridic
Contracte, certificate, facturi, acte de societate, procese verbale, sentinte

Marketing
studii de piata, prezentari, reclame, oferte

Resurse umane
caracterizari, interviuri, document

Personal
acte emigrare, diplome, caziere, documente de identitate

Turism
pachete turistice, prezentari, destinatii turistice

Preţuri aproximative:

engleză < > română – 15 RON/pag.
franceză < > română – 15 RON/pag.

mobil: 0747.557.026
e-mail: laura_bindean@yahoo.com

ALPHA TRADUCERI (S.C. ROMIR INVEST S.R.L.)

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Numele firmei: S.C ROMIR INVEST SRL
Persoana de contact: STEICA MIRELA
Adresa e-mail: romirinvest@yahoo.com
Telefon: 021.321.24.08 / 0788 204 995
Fax: 021.321.24.08
Site web: www.alphatraduceri.ro
Adresa: Calea Calarasilor 309, bl 70, sc. b, ap35, sector 3
Localitatea: Bucuresti
Ţara: România

Plângere şi acuzaţie de înşelăciune formulată la: mesaj 7164 lista yahoogroups tineritraducatori

Altă plângere la: mesaj 9060 lista yahoogroups tineritraducatori

luni, 10 septembrie 2007

Lucrare potentiala traducere/proofreading

Cautam traducatori specializati in domeniul medical, pentru un proiect amplu de traducere si proofreading.
Volum: 100000 cuvinte/an
Combinatii lingvistice: engleza-romana si germana-romana

Cerinte obligatorii:

-minim trei ani experienta in traduceri si minim doi ani de experienta in domeniul medical
-experienta in traducerea instructiunilor de folosire a echipamentelor medicale si in domeniul ortopediei
-utilizarea Trados/Tageditor

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la adresa jobs@translations- house.ro pana marti, 11.09.07, ora 14.00, precizand tarifele practicate.

Anca Purcarin
Project Manager
Translations House International
13, Popa Petre, 020801, Bucharest 2
tel.: +40 (0)722 918 277
e-mail: anca@translations-house.ro
www.translations-house.ro

[sursa tineritraducatori]

duminică, 9 septembrie 2007

Delia-Ioana Iliescu (spaniolă - italiană - franceză - engleză)

Traducator autorizat de Ministerul Justitiei (Aut. nr. 17265/2013) procesez lucrari din urmatoarele domenii:

Tehnic IT
documentatii software, manuale de utilizare produse hardware

Auto
instructiuni tehnice, manuale de utilizare, certificate de garantie, licente

Electric
liste de produse, oferte, manuale de utilizare, masuri de siguranta

Medical
studii medicale, prospecte produse farmaceutice

Naval
brosuri, documentatii tehnice, reviste, liste de produse

Industrial
manuale de intretinere, caiete de sarcini, proceduri de fabricatie

Economic Bancar
conditii de creditare, proceduri bancare, comunicate

Contabil
bilanturi, documentatii contabile, audit

Financiar
documentatii de participare la licitatii, dosare finantare, leasing

Juridic
Contracte, certificate, facturi, acte de societate, procese verbale, sentinte

Marketing
studii de piata, prezentari, reclame, oferte

Resurse umane
caracterizari, interviuri, documente aplicanti, chestionare

Personal
acte emigrare, diplome, caziere, documente de identitate

Turism
pachete turistice, prezentari, destinatii turistice

Solicitaţi o calculaţie personalizată în funcţie de lucrarea dumneavoastră!

mobil: 0745.833.287
mobil: 0788.922.219
tel: 0264.322.151
fax: 0364.816.335
e-mail: delia_eu@yahoo.com
Turda, jud. Cluj

drept de ipoteca

Hypothekenrecht

interdictie de instrainare si gravare

Pfändungs- und Verkaufsverbot

extras de carte funciara

Grundbuchauszug

oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

Kataster- und Immobilienwerbungsa mt

constructii apartinand activului uzinei de impregnare

Bauwerke die auf Aktiva des Imprägnierungsuntern ehmens gebucht sind

plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate

Lage und Begrenzungsplan des Eigentumsgebä udes

proprietar tabular

im Grundbuch eingetragener Eigentümer

joi, 6 septembrie 2007

FP

Formación Profesional (formare profesionala)

FOGASA

Fondo de Garantia Salarial (Fondul de Garantie Salariala)

IMS

invalidez, muerte y supervivencia (invaliditate, moarte si supravietuire)

IT

incapacidad temporal (incapacitate temporara)

EP

enfermedades profesionales (boli profesionale)

AT

accidentes de trabajo (accidente de munca)

luni, 3 septembrie 2007

Gafe ale translatorilor oficiali: dosurile diplomatice si homosexualii veseli

In lumea diplomatiei mondiale, chiar si cele mai alese cuvinte ii pot baga total in ceata pe translatori si, implicit, ajung la audienta complet distorsionate, de multe ori chiar hilare.

Intr-o carte inca nepublicata, un fost sef al diplomatiei australiene povesteste cele mai mari gogorite care i s-au intamplat in cariera sa, din cauza translatorilor: cum trecutul lui diplomatic a devenit un "dos impartit in doua" sau cum audienta a aflat cum vorbeste el "deasupra sotiei", informeaza The Guardian.

Fostul minstru australian de Externe, Richard Woolcott, este pe cale sa publice un volum de memorii, intitulat "Activitati nediplomatice". Fragmente din aceasta carte ai fost publicate deja intr-o revista de specialitate.

In acestea, Woolcott povesteste cum, la un moment dat, se adresa unui grup de francezi, carora le spunea, in engleza, ca, uitandu-se inapoi, la cariera sa de diplomat, constata ca aceasta este formata din doua faze - prima, plictisitoare, inainte sa ajunga la Paris, iar a doua, mult mai interesanta, care a urmat serviciului diplomatic in capitala Frantei.


Ce au inteles translatorii si au transmis mai departe suna cu totul altfel: "Cand ma uit la dosul meu, vad ca este impartit in doua parti".

Intr-un incident separat, el le-a spus oficialitatilor din Palembang, Indonesia: "Doamnelor si domnilor, in numele meu si al sotiei, doresc sa spun cat de incantati suntem sa ne aflam in Palembang". Traducatorii n-au avut, din nou, nicio problema sa transmita mai departe exact ce au inteles ei: "Doamnelor si domnilor, deasupra sotiei mele, sunt incantat sa ma aflu in Palembang".

Woolcott povesteste incidente similare prin au trecut si alte inalte oficialitati australiene sau din alte tari. La un moment dat, fostul premier australian Bob Hawke, aflat in vizita in Japonia, si-a amutit audienta care a aflat de la el ca "Nu ma aflu aici sa ne jucam de-a homosexualii veseli".

Ce spusese el - socandu-i pe interpreti, carora le-a luat ceva timp sa gaseasca aceasta formula de traducere - era o expresie argotica, care s-ar fi tradus prin "nu ma aflu aici sa ma tin de traznai".

Uneori, mai scrie Woolcott, nici nu e nevoie de traduceri pentru ca interpretarea sa o ia razna. La un moment dat, un ministru dintr-o tara asiatica a inceput sa spuna un banc interminabil, in timpul unui banchet desfasurat la Seul. La sfarsit, cei din audienta au inceput sa rada in hohote.

Ulterior, ministrul a aflat ca traducatorul nici nu s-a obosit sa spuna tot bancul, ci doar inceputul, dupa care a explicat audientei, in coreeana, ca oficialul cu pricina isi spune gluma de rigoare, fapt pentru care el - translatorul - ii roaga pe toti sa rada si sa aplaude la sfarsit.

Cf. sursa.

vineri, 31 august 2007

zGG

Zulässiges Gesamtgewicht - masa totala admisa a remorcii

account clients welcome

clienti pe datorie (versiunea 1)

clienti cu cont bineveniti (versiunea 2)

servim pe cont (versiunea 3)

servim pe datorie (versiunea 4)

Blinded central neurology reviewer

[Este persoana care nu cunoaste cazul clinic si analizeaza doar informatiile imagistice (deci nu este influentat de detaliile cazului clinic).]

specialistul imagist intr-un studiu orb (versiunea 1)

dullness to percussion

matitate la percutie (versiunea 1)

matitate percutorie (versiunea 2)

Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov

General Prosecutor's Office attached to the Law Court of Brasov

subiecti pasivi

liable individuals

goodwill amortization

amortizarea fondului comercial

hot runner systems

retea de alimentare (fierbinte)

injection and blowing molds

matrite injectie si suflare

marți, 21 august 2007

CEIP

Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones (versiunea 1)

Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural (versiunea 2)

Centro público, de educación infantil y primaria (versiunea 3)

sâmbătă, 11 august 2007

A.E.A.T.

Agencia Estatal de Administración Tributaria - Agenţia Statală de Administraţie Financiară

marți, 7 august 2007

I.T.

incapacidad temporal - incapacitate temporara

duminică, 5 august 2007

after-sale

post-vânzare (varianta 1)

sâmbătă, 28 iulie 2007

serigrafie

screen printing (varianta 1)

screen print (varianta 2)

silk-screen printing (varianta 3)

silk screen (varianta 4)

serigraphy (varianta 5)

screen process (varianta 6)

silk-screen process (varianta 7)

miercuri, 18 iulie 2007

Ce încordat sunt când mă relaxez

Sursa:

"Then he sat listening to them with the tips of his fingers pressed together and never interrupting, till they had finished the whole story." (C. S. Lewis, The Chronicles of Narnia, t. 2)

Traducere:

"Ii ascultă cu mîinile încordate, fără să-i întrerupă, pînă cînd terminară tot ce-aveau de povestit." (versiunea RAO, 1997)

Bâlbâitoare: Larisa Avram

Comentariu traductologic:

Poziţia în care vârfurile degetelor se presează presupune aşezarea coatelor pe masă, sau pe marginile unui fotoliu, cu restul corpului relaxat. Vârfurile degetelor nu sunt presate într-un efort autentic, ci sub greutatea antebraţelor, cu care unghiul creat de ele alcătuieşte un triunghi ascuţit îndreptat în sus. Psihologii consideră că poziţia este una de atenţie crescută, dar şi de dominare a situaţiei. Cel care o adoptă transmite astfel autoritatea şi capacitatea lui de decizie. Poza nu este una încordată, ci perfect echilibrată.

Traducere sugerată:

"Apoi îi ascultă calm şi cumpănit, fără să-i întrerupă vreodată, până când terminară tot ce aveau de povestit."

vineri, 6 iulie 2007

aviz epidemiologic

Avviso Epidemiologico

dovada de vaccinare

Certificato di Vaccino

scara (de bloc)

entrance

casa scarii

staircase

vineri, 29 iunie 2007

Babylon Consult

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Sursa: mesajul 6748 [tineritraducatori]

ATIS PRO TRANSLATION

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Sursa mesaj 6654 [tineritraducatori]

Paspartu Translation & Communication Services

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Paspartu Translation & Communication Services
Mr. Kostas Barbopoulos
67 Ifigeneias Str.
Athens GR-17676
GREECE
http://www.paspartu.gr
+30 210 9571777

Sursa: mesajul 6594 [tineritraducatori]

Alexandru Nedea

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Sursa: mesajul 5897 [tineritraducatori]

Blue Business Development - Ionel Oprea

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Ionel Oprea (manager al firmei BBD - Blue Business Development, Bucuresti, site: www.bbd.ro, mobil: 0724/263.181)

Sursa: mesajul 5878 [tineritraducatori]

SoftLingua.com - Mr. Maswood Zaffar

ATENŢIE, AICI SE TRAG ŢEPE!

Alte detalii:

B-63, Pancsheel Vihar
New Delhi - 110017
India
http://www.softlingua.com/

Sursa: mesajul nr. 3317 [tineritraducatori]

Întrebări frecvente despre relaţia dintre PFA şi Administraţia Financiară

1. Pentru deducerea cheltuielilor de întreţinere, trebuie schimbate contractele cu furnizorii de utilităţi pe numele PFA?

Nu.

2. Cât de des este controlată o PFA?

Statistic vorbind, media controalelor pentru traducătorii autorizaţi este de un control la 3 ani de activitate.

Întrebări frecvente despre relaţia dintre PFA şi bănci

1. Ce conţine documentaţia pentru credit acordat de bănci unei Persoane Fizice Autorizate?

Fiecare bancă are propria ei politică de acordare a creditelor. Trebuie să mergeţi la cât mai multe şi să alegeţi cea mai bună versiune pentru dumneavoastră. Toate băncile cer:
a) Adeverinţă de venit sau Certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;
b) Declaraţia pe venit global (cu ştampila finanţelor, nu trimisă prin poştă);

Unele bănci mai cer:
c) Declaraţia pe venit estimat;
d) Registru jurnal de încasări şi plăţi (copie pe ultimele 6 luni);
e) Registru inventar (copie pe ultimele 6 luni);
f) Copie actul prin care se autorizează profesia;
g) Copie CIF.

Recomand:

Dobanzile si diferentele de curs aferente imprumuturilor bancare sunt integral deductibile;

Întrebări frecvente despre contabilitatea în partidă simplă

1. Care sunt actele necesare pe care trebuie să le ţină un traducător autorizat care este concomitent şi Persoană Fizică Autorizată?

Actele necesare sunt: Registrul jurnal de încasări şi plăţi, Chitanţier, Facturier, Registru inventar. În cadrul în care există deplasări: Ordin de deplasare. În cazul în care se fac deplasări cu maşina: Foi de parcurs.

Recomand:

Registrul-jurnal de incasari si plati;

Întrebări frecvente privind baza legală a meseriei de traducător autorizat

1. Care este baza legală a funcţionării unei Persoane Fizice Autorizate?

OMFP 1040/2004


Recomand:

Drepturi si obligatii ale persoanelor fizice autorizate;

Atestari speciale necesare in cazul autorizarii unor activitati desfasurate de PFA;

joi, 28 iunie 2007

Common Law

drept comun (varianta 1)

drept jurisprudential (varianta 2)

con mala salida distral

cu o proastã iesire distalã

como consecuencia a trombosis de by-pass

drept consecinta a trombozei de by-pass

en revisiones en Ctas. Externas se objetivo by-pass permeable

la examinãrile din Cabinetele Externe (Consultas Externas= cabinetele medicale unde se examineaza pacientii externi – fara internare) s-a considerat necesar by-pass permeabil

miercuri, 27 iunie 2007

tronson

section (versiunea 1)

lead-in (versiunea 2 - daca e tronson de linie)

by-pass (versiunea 3 - daca e tronson de conducta)

cămin

(sensul este de incapere mica subterana zidita si acoperita cu capac de fonta, pe traseul unei conducte de alimentare cu apa a unui canal, construita opentru a permite accesul la conducta sau canal)

hearth (versiunea 1)

masiv de ancoraj

anchoring block (varianta 1)

counterpart funding

co-finantare (de regula in proiecte cu fonduri straine, beneficiarul trebuie sa aiba partea lui de co-finantare: fie in natura-munca, fie in bani); e o alta denumire pentru "co-financing"

cameră de serviciu

utility room (versiunea 1)

lean concrete

beton slab (varianta 1)

blind concrete

beton ciclopian (varianta 1)

aliaj de beton (varianta 2)

marți, 26 iunie 2007

Oferta speciala de afiliere ca membru ProZ.com pentru luna iunie: 220 RON

Buna ziua.

Pe durata lunii iunie se deruleaza o campanie care va ofera beneficii sporite pentru a va incuraja sa ramaneti sau sa deveniti membru al sitului ProZ.com. Daca deveniti membru in perioada promotionala, va veti bucura de urmatoarele avantaje:

* O luna suplimentara gratuita (in total 13 luni)
* Sansa de a castiga trei premii de exceptie: o calatorie gratuita la o conferinta ProZ.com, un laptop nou sau un instructaj ProZ.com in zona dv.
* Zero costuri de tranzactionare a platii

Profitati de ultimele zile ale promotiei. Incepand din 1 iulie, pentru prima data in cativa ani, pretul afilierii la ProZ.com se va modifica.

Pentru mai multe detalii despre oferta speciala a lunii iunie:
http://www.proz.com/campaign

Iata cateva cifre privind afilierea ca membru:
- 93% dintre membrii ProZ.com ar recomanda afilierea ca membru al sitului altor traducatori.
- Membrii ProZ.com intalnesc clienti noi online de 4 ori mai des decat utilizatorii.
- ProZ.com are membri din 130 de tari ale lumii.

Pret special pentru Romania: 220 RON

Ca o noutate, in campania din luna iunie, ProZ.com ofera un nou tip de afiliere dedicat studentilor. Afilierea ca membru student al ProZ.com este conceputa pentru a oferi un inceput cu dreptul in cariera celor care se pregatesc sa devina traducatori sau interpreti.

Pretul special pentru Romania pentru membrii studenti este: 60 RON

Plati locale pentru prozienii romani

In continuare, prozienii romani au la dispozitie posibilitatea de a transfera sumele anterior mentionate intr-un cont local.

Mai multe detalii privind platile locale:
http://www.proz.com/plat?viewPage=local_payment&locale=ro

Pentru informatii suplimentare si pentru datele contului pentru platile locale, va rog sa ma contactati prin email sau telefonic.

Best regards / Numai bine,
Cristiana Coblis
Freelance translator, proofreader, subtitler
English, French, Spanish > Romanian

cristina@coblistranslations.com,
web: http://usuarios.lycos.es/ccoblis
http://www.proz.com/translator/30858
Tel / fax: 004-0264-596125
Mobile: 004-0723-711696
115 Motilor, 400370, Cluj-Napoca, Romania

[sursa tineritraducatori]

luni, 25 iunie 2007

Vocabular analize medicale

Am avut week-end-ul ăsta de tradus nişte analize medicale din catalană. Absolut criminală provocarea! Nu le înţeleg nici pe cele din română, dar să mai fie în limbi străine. Dicţionarele (inclusiv on-line) sunt mute la capitolul ăsta. Google e şi el cel mai adesea neputincios, restituie contexte la fel de (ne)clare ca şi buletinele medicale din mâna mea.

Până la urmă misterul s-a dezlegat. Am consultat aceste pagini cu explicaţii, pe care le recomand:

Analize medicale - valori normale.

Analizemedicale.com

sâmbătă, 23 iunie 2007

HTA

hipertensió arterial (hipertensiune arteriala)

IAM

infart agut de miocardi (infarct acut miocardic)

NHC

Número d’Història Clínica (numarul de istorie clinica)

GEA

gastroenteritis aguda (gastroenterita acuta)

PPD

Permanent Partial Disability (Handicap partial permanent)

one of these was a remarkably well-made man of five-and-thirty

35 de ani

luni, 18 iunie 2007

société de retraite et de prévoyance

societate de pensii private şi asigurări (varianta 1)

duminică, 17 iunie 2007

Atenţie la numele proprii în certificatele de naştere!

Zilele trecute mi s-a întors un certificat de naştere pe care l-am tradus din spaniolă în română: scrisesem la numele mamei “Elisabetei” în loc de “Elisabeta”. Din punct de vedere al declinării substantivelor proprii ale limbii române era corect: “Fiul lui Ion şi al Elisabetei”. Însă funcţionarul român nu a fost câtuşi de puţin convins că “al Elisabetei” este totuna cu “Elisabeta”. Am fost nevoit să rectific.

Pe viitor voi scrie deci “Fiul lui Ion şi lui Elisabeta”, deşi este o oroare lingvistică.

tender document

manual cu specificatii tehnice (varianta 1)

documentatie de licitatie (varianta 2)

joi, 14 iunie 2007

Seminar International „Instrumente pentru asistarea traducerii”

Directia Terminologie si Inginerie Lingvistica (http://dtil.unilat.org/) organizeaza la Bucuresti (ultima saptamana a lunii februarie 2008), un Seminar international despre instrumentele pentru asistarea traducerii. Aceasta manifestare are ca scop sa incurajeze specialistii in domeniu sa utilizeze aceste instrumente prin care vor obtine o productivitate mai mare in activitatea lor. Totodata, se vor pune bazele unui dialog activ intre utilizatorii actuali sau potentiali ai acestor instrumente si producatorii acestora.

Vor fi prezentate numeroase aplicatii prin care traducatorii vor fi ajutati in activitatea lor curenta. O alta problema care se va pune in discutie va fi cum pot fi utilizate cu o eficienta maxima aceste instrumente: banci de date, gestionare de glosare, memorii de traducere si sistemele de traducere automata si pentru ce tip de lucrari?

Finalitatea acestui seminar va fi de a permite traducatorilor sa aleaga instrumentul cel mai bine adaptat nevoilor lor si sa cunoasca performantele maxime la care pot ajunge aceste instrumente, ele fiind actualizate permanent.

Acest seminar se va desfasura pe parcursul a doua zile. Va fi pusa la dispozitia participantilor o vitrina tehnologica. Ea va constitui un loc de intalnire care va permite intreprinderilor in domeniu sa-si promoveze produsele sau sa prezinte modul de utilizare al acestora.

Dezbaterile vor avea ca obiect:

Instrumentele de traducere automata
Instrumentele de traducere asistata (sisteme cu memorie de traducere, sisteme de localizare etc.)
Instrumentele de cautare (Internet, dictionare electronice, baze de date, etc.)
Informatizarea limbii romane (resurse informatice disponibile sau in curs de realizare)
Portaluri, forumuri si liste de traducere
Instrumentele de gestiune terminologica
Alte instrumente (dictionare generale si de specialitate, etc.)

Informatii: dtil@unilat.org, f.razumiev@unilat.org

[sursa tineritraducatori]

miercuri, 13 iunie 2007

L.I.V.A.

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Legea Impozitului pe Valoarea Adaugata)

L.I.R.N.R.

Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Legea Impozitului pe Veniturile Persoanelor Fără Rezidenţă)

duminică, 10 iunie 2007

OEDE

OEDE este de fapt un acronim: O.E.D.E., adica Orden europea de Detención y Entrega (Ordinul European de Detenţie şi Extrădare)

Bhördenvorschreibung

conform instructiunilor elaborate de autoritati (varianta 1)

joi, 7 iunie 2007

acceptar donaciones, sean o no colacionables

Traducerea este "a accepta donatii, care sa fie sau nu evaluabile".

In DEX sensul pentru verbul "a colationa" este restrictiv, facand referinta la verificarea unui text in raport cu un original. Prin extensie (si aici conteaza exact extensia) sensul este de "a evalua".

Donatiile trebuie sa fie evaluabile pentru ca ele sunt considerate de catre fisc drept venit, si se impoziteaza.

marți, 5 iunie 2007

carte de muncă

expediente laboral (versiunea 1)

expediente profesional (versiunea 2)

luni, 4 iunie 2007

cod fiscal

taxpayer identification numebr (TIN)

cont de virament

transfer account

as applicable

după caz (varianta 1)

due and payable

scadent şi plătibil (versiunea 1)

luni, 28 mai 2007

Canciller

Ministru de Externe (nicidecum "cancelar"). Termenul este folosit in America Latina.

duminică, 27 mai 2007

Registrul Comerţului

Trade Registry Office (varianta 1)

Trade Register (varianta 2)

sâmbătă, 26 mai 2007

AP

Vaccin antipoliomelitic

B.C.G.

BCG is the acronym for Bacillus Calmette-Guérin.
(vaccinul BCG / bacilul Calmette-Guérin)

Certificado de empadronamiento

Traducerea mot à mot în limba română ar fi “certificat de recensământ”. Rostul lui în Spania este de a atesta domiciliul cuiva undeva: “Documento que acredita la residencia de un ciudadano en un municipio. Se solicita en el Ayuntamiento de residencia.”

Neexistând un astfel de certificat în România, cel mai corect este să se traducă prin “adeverinţă de domiciliu”.

La Bourse américaine a dévissé cette semaine...

Sensul de dictionar al verbului "dévisser" este "a desuruba". In contextul bursier trebuie tinut cont de faptul ca in anumite zile cotatiile inregistreaza fluctuatii foarte mici, trendul fiind cumva stationar. In aceste zile speculatorii nu fac profit, si prefera cel mai adesea sa stea in afara pietei. Dar aceste zile sunt urmate de perioade extrem de agitate. La acestea din urma se face aluzie, si eu as traduce prin:

"Bursa americana a intrat intr-o perioada dinamica" sau "s-a dezlantuit" sau "a iesit din imobilism".

miercuri, 23 mai 2007

electronist (cu studii liceale)

electronics worker (varianta 1)

contractor liability

responsabilitatea firmei contractate (versiunea 1)

task order

ordinea activitatilor/subactivitatilor (versiunea 1)

performance work statement

declaratie/desfasurator al performantei muncii (versiunea 1)

vineri, 18 mai 2007

self-starting learner

autodidact (versiunea 1)

carte de muncă

record of employment (ROE) (versiunea 1)

employment record (versiunea 2)

workman's pass (versiunea 3)

miercuri, 16 mai 2007

lippischer pickert

aluat copt (versiunea 1)

Aluatul contine cartofi dati prin razatoare pana se fac un fel de piure, se adauga oua si stafide, se amesteca adaugandu-se treptat faina, apoi se adauga drojdia amestecata cu apa si o lingurita sare, se amesteca din nou si aluatul se acopera cu un prosop si se lasa sa creasca, se pune in tava si se lasa la copt pana capata culoarea aceea maro-aurie.

vineri, 11 mai 2007

ufficio postale distaccato

oficiu postal descentralizat (versiunea 1)

punere în funcţiune

putting into fonction (versiunea 1)

putting into operation (versiunea 2)

dare în folosinţă

commissioning (versiunea 1)

caiet de sarcini

technical specifications (versiunea 1)

tender offer (versiunea 2)

Postări populare

Google