Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

vineri, 20 iunie 2008

Lexic: diritti del lavoro

assunto – angajat (participiu verbal);

aziendale – de întreprindere;

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – Contract Colectiv Naţional de Muncă;

Direzione Regionale e Provinciale del Lavoro – Direcţia Regională şi Provincială de Muncă;

erogare – 1. a acorda o sumă; 2. a furniza;

essere capace di prendere in autonomia delle decisioni – a f capabil de a lua decizii în mod independent;

essere promosso – a fi promovat;

firmare – a semna;

fissato per legge – fixat prin lege;

gli enti previdenziali – organismele de asigurări sociale;

i contratti co.co.co. (le collaborazioni coordinate e continuative) – colaborări coordonate şi continuative (contract de colaborare);

i contributi pensionistici – contribuţiile la fondul de pensie;

i contributi previdenziali ed assistenziali – contribuţii la fondul de pensii şi la asigurările sociale;

i giorni lavorativi – zile lucrătoare;

i rapporti di collaborazione – legături de colaborare;

il concetto – concept;

il congedo matrimoniale – concediu cu ocazia căsătoriei;

il contratto a tempo determinato – contract pe perioadă determinată;

il contratto a tempo indeterminato – contract pe perioadă nedeterminată;

il contratto a termine – contract pe perioadă determinată;

il contratto collettivo di riferimento – contractul colectiv de referinţă;

il contratto di assunzione – contractul de angajare;

il contratto di fornitura di lavoro temporaneo – contract de furnizare a forţei de muncă temporare; este vorba despre contractul prin care agenţia se obligă să închirieze întreprinderii utilizatoare angajaţi pentru o anumită perioadă;

il contratto di lavoro – contract de muncă;

il contratto di lavoro ripartito – contract de muncă repartizată (job sharing);

il datore di lavoro – cel care oferă locuri de muncă, angajator;

il diritto – drept; (pl.) diritti;

il diritto allo studio – dreptul la studiu;

il dovere – datorie, obligaţie; (pl.) doveri;

il lavoratore – angajat, om al muncii; (fem.) lavoratrice;

il lavoro a chiamata – angajare la apel; angajatul este permanent la dispoziţia întreprinderii care poate să-l cheme pe baza exigenţei de moment (job on call);

il lavoro a progetto – angajare pe proiect (pe lucrare determinată);

il lavoro interinale – angajare pe perioadă/lucrare determinată; mai este numit şi “lavoro in affitto” (staff leasing), pentru că angajatul este “închiriat” de la o altă firmă;

il lavoro stagionale – muncă sezonieră;

il lavoro straordinario – muncă suplimentară;

il licenziamento – concedierea;

il livello di inquadramento – nivel de încadrare în muncă;

il mondo del lavoro – lumea muncii, câmpia muncii;

il motivo illecito e discriminante – motiv ilicit sau discriminatoriu;

il periodo di prova – perioada de probă;

il permesso retribuito – permisiune de absentare retribuită;

il preavviso – preaviz;

il pretesto di licenziamento – pretext de concediere;

il recesso del lavoratore – încheierea contractului de muncă la decizia angajatului;

il recupere delel forze intellecttuali e fisiche – recuperarea forţelor intelectuale şi fizice;

il riposo settimanale – repaus săptămânal;

il titolo di studio – nivel profesional recunoscut prin diplome;

il trattamento retributivo minimo garantito – salariul minim garantat;

il turno – schimb, tură;

il vinculo di esclusività – clauză de exclusivitate;

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) – impozitul pe venitul persoanelor fizice;

Ispettorato del Lavoro – Inspectoratul de Muncă;

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni di Lavoro (INAIL) – Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă;

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) – Institutul Naţional de Asigurări Sociale;

l’agevolazione – înlesnire, facilitate;

l’ammontare retributivo – retribuţia totală;

l’assenza dal lavoro – absenţa de la locul de muncă;

l’assenza per gravidanza – absenţă pe caz de graviditate;

l’assenza per malattia – absenţă pe caz de boală;

l’assenza per servizio militare – absenţă din cauza serviciului militar;

l’associazzione sindacale – asociaţie sindicală;

l’assunzione – angajare;

l’attività sindacale – activitatea sindicală;

l’estinzione del rapporto – încheierea relaţiei de muncă;

l’impiegato statale – funcţionar al statului;

l’indennità – indemnizaţie, compensaţie;

l’indennità per malattia – indemnizaţie pentru boală;

l’orario contrattuale – program de lucru obişnuit;

l’orario di lavoro – program de lucru;

la busta paga – plic ce conţine salariul;

la condivisione del lavoro (job sharing) – condiviziunea locului de muncă;

la decorrenza – termen de începere;

la mansione – încadrare, îndatorire, slujbă;

la mensilità aggiuntiva – salariu suplimentar;

la non licenziabilità – dreptul de a nu fi dat afară, de a nu fi concediat;

la proroga – prelungire;

la quattordicesima (mensilità) – al paisprezecelea salariu;

la regola – regula; (pl.) regole;

la retribuzione – salariu, retribuţie;

la retribuzione lorda – salariul brut;

la riduzione – reducere;

la risoluzione del rapporto di lavore – încheirea relaţiei de lucru;

la scadenza – scadenţă;

la sicurezza sul lavoro – protecţia muncii;

la tendenza – tendinţă (pl. tendenze);

la trattenuta – scădere, reţinere din salariu;

la tredicesima (mensilità) – al treisprezecelea salariu;

le ferie – vacanţă, concediu;

le lavorazioni di carattere stagionale – sarcini cu caracter sezonier;

le malattie ed infortuni – boli şi accidente de muncă;

le misure di sicurezza – măsurile de securitate;

le ore giornaliere – ore zilnice;

lo sciopero – grevă;

oneri sociali – obligaţii sociale (plătite de angajator în favoarea asigurării sociale a angajaţilor);

per iscritto – în scris;

Servicio Sanitario Nazionale – Serviciul Sanitar Naţional;

Trattamento di fine rapporto (TFR) – (literal: tratament pentru sfârşitul relaţiei) este un drept garantat tuturor angajaţilor, indiferent de cauzele întreruperii raportului de muncă; este vorba despre o sumă economisită care creşte de-a lungul raportului de muncă; pentru fiecare an de activitate prestată angajatorul trebuie să economisească în contul angajatului o sumă egală cu aproximativ salariul pe o lună;
la sfârşitul relaţiei de muncă, suma totală este înmânată angajatului;

usufruire – a beneficia de ceva, a avea uzufructul;

violare gli obblighi contrattuali – a încălca obligaţiile contractuale;

Un comentariu:

Iurucovici spunea...

Având în vedere că site-ul este vizitat de mulţi traducători, cred că se impune o mai mare atenţie în ce priveşte traducerea de termeni, mai ales a celor juridici. Iată câteva observaţii cu privire la:

1. permesso retribuito: permisiune de absentare retribuită;
Este vorba, de fapt, despre "Permessi retribuiti": zile libere plătite. A se vedea http://www.contractdemunca.ro/codul-muncii/articol/id_197/Zilele_libere_platite_diferitelor_categorii_de_personal_pentru_nevoi_si_probleme_personale.html şi http://www.unibo.it/Portale/Personale/Rapporto+di+lavoro/Personale+tecnico-amministrativo+a+tempo+indeterminato/presenze/permessi.htm

2. il mondo del lavoro – lumea muncii, câmpia muncii;
Poate că traducătorul a dorit să spună Câmpul muncii, nu câmpia.....

3. il titolo di studio – nivel profesional recunoscut prin diplome.
Este vorba despre diploma de studiu.
Nivel profesional recunoscut prin diplome se traduce prin livello di istruzione.

4. la busta paga – plic ce conţine salariul.
În niciun caz. Este vorba despre fluturaşul de salariu, format A4, de obicei. A se vedea http://images.google.com/images?q=busta%20paga&hl=en&lr=lang_it&ie=UTF-8&oe=UTF8&as_qdr=all&sa=N&tab=wi

Poate consultaţi şi alţi traducători profesionişti, şi, dacă sunt de acord cu mine, modificaţi acolo unde este necesar.

Cu respect,
Anca-Maria Marin
Traducător/interpret autorizat limba italiană

Postări populare

Google