Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

miercuri, 28 octombrie 2009

Proiectul de lege al lui Fenechiu

Propunere legislativa privind autorizarea si activitatea traducatorilor juratiLEGE
privind autorizarea si activitatea traducatorilor jurati


PARLAMENTUL ROMÂNIEI adopta prezenta lege:

Titlul I Principii si conditii de exercitare ale activitatii de traducator jurat

Capitolul I. Principiile definitorii ale activitatii traducatorilor jurati


Art.1. Activitatea de traducator jurat consta in traducerea in scris, din limba româna intr-o limba straina sau dintr-o limba straina in limba româna, a oricarui document a carui traducere necesita o certificare oficiala.

Art.2. Un traducator jurat poate efectua o traducere dintr-o limba straina in alta limba straina daca este autorizat, in sensul prezentei legi, pentru ambele limbi.

Art.3. Traducerile dintr-o limba straina in limba româna, prevazute cu semnatura si
sigiliul traducatorului jurat, au forta probanta prevazuta de lege pe intregul teritoriu al României.

Art.4. In cazul existentei unor conditii suplimentare de forma, traducerilor din limba româna intr-o limba straina, prevazute cu semnatura si sigiliul traducatorului jurat, li se poate aplica apostila prevazuta de Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la eliminarea necesitatii supralegalizarii actelor straine.

Art.5. Traducatorii jurati au dreptul la reclama si publicitate in conditiile legii.

Art.6. Activitatea de traducator jurat este compatibila cu cea de interpret.


Capitolul II. Conditiile necesare exercitarii functiei de traducator jurat

Art. 7.
Autorizarea in calitate de traducator jurat poate fi solicitata de catre orice cetatean român care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are domiciliul stabil in România de cel putin 3 ani;
b) este absolvent, cu diploma de licenta, al unei institutii de invatamânt universitar acreditate;
c) nu are antecedente penale;
d) este apt din punct de vedere psihic pentru a semna documente de uz public;
e) indeplineste conditiile de competenta profesionala pentru exercitarea activitatii de traducator jurat, prevazute in anexa 1;
f) prezinta o activitate in domeniul traducerilor, exercitata in mod continuu intr-un interval de 3 ani pe parcursul ultimilor 5 ani anteriori cererii de autorizare.


Titlul II. Procedura de inscriere si evaluare a dosarelor

Capitolul III. Proceduri de indeplinit

Art.8
(1). Pentru a fi autorizate sa poarte titlul si sa exercite activitatea de traducator jurat pe teritoriul României, persoanele care indeplinesc conditiile enumerate la articolul 7 al prezentei legi trebuie sa inainteze o cerere in acest sens catre tribunalul in a carui raza teritoriala isi au domiciliul stabil.
(2). Cererea va fi insotita de toate documentele justificative care sa permita constatarea indeplinirii conditiilor enumerate la articolul 7 al prezentei legi si certificarea statutului profesional curent al candidatului precum si, de recomandarile pe care candidatul le considera utile.

Art.9. (1).Tribunalul, dupa ce va constata ca dosarul este complet, iar conditiile enumerate la articolul 7 al prezentei legi sunt indeplinite, va inainta dosarul de candidatura catre inspectoratul de politie al judetului (respectiv al municipiului Bucuresti) unde candidatul isi are domiciliul stabil, spre avizare.
(2). Tribunalul va inainta o copie a dosarului de candidatura catre comisia de examinare a traducatorilor jurati, cu exceptia cazurilor prevazute in anexa 1.
(3). Comisia va verifica cunostintele candidatului in ceea ce priveste limba româna si limba sau limbile straine pentru care acesta a solicitat autorizarea, dupa care va inainta un aviz catre tribunal.
(4). Sesiunile comisiilor de examinare a traducatorilor jurati vor fi organizate, in functie de solicitari, anual (In luna noiembrie), sau semestrial (In lunile mai si noiembrie), In municipiile resedinta de judet, respectiv in municipiul Bucuresti.
(5). Toate cheltuielile ocazionate de catre examen, inclusiv cele aferente cazarii membrilor comisiei care domiciliaza in alte localitati, vor fi suportate de catre candidati, separat de taxa judiciara de timbru pentru autorizare.


Titlul III. Procedura de autorizare a traducatorului jurat

Capitolul IV. Principiile autorizarii

Art.10
(1). In cazul obtinerii avizului favorabil atât din partea inspectoratului de politie al judetului (respectiv al municipiului Bucuresti), cât si din partea comisiei de examinare a traducatorilor jurati, tribunalul va lua o hotarâre in privinta autorizarii candidatului ca traducator jurat.
(2). In functie de conditii, tribunalul poate, fie sa-l autorizeze pe candidat ca traducator jurat, fie sa amâne autorizarea acestuia pentru o data ulterioara, nu mai tarziu de un an de la data examinarii.
(3). De indata ce a fost autorizat de catre tribunal, traducatorul jurat este considerat apt sa poarte acest titlu si sa exercite aceasta activitate.
(4). Juramântul depus de catre traducatorii jurati in fata tribunalului va avea urmatorul continut: "Jur sa-mi indeplinesc cu constiinciozitate obligatiile de traducator jurat, respectând legile tarii si normele deontologiei profesionale. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
(5). Traducatorul ateu va depune juramântul fara formula religioasa din final, pe constiinta si onoare.
(6). Autorizarea in calitate de traducator jurat este conditionata de plata unei taxe judiciare de timbru de 50 Euro, platibila in lei si a unui timbru judiciar de 10 lei noi.
(7). Timbrul judiciar va fi achitat inaintea sesiunii de examen de catre toti candidatii, odata cu inaintarea cererii, iar taxa judiciara de timbru va fi achitata, dupa sesiunea de examen, numai de catre candidatii care au fost autorizati ca traducatori jurati.
(8). In cazul autorizarii unei persoane ca traducator jurat pentru mai multe limbi straine, taxele prevazute la alineatul 6 vor fi achitate pentru fiecare competenta lingvistica in parte.


Titlul IV. Statutul traducatorului jurat si al comisiei de examinare

Capitolul V. Autorizatia si sigiliul

Art.11.
(1). In termen de 30 de zile de la autorizare, traducatorul jurat va primi de la tribunal autorizatia, precum si un sigiliu care va contine: numele, localitatea de domiciliu, calitatea de traducator jurat, limba straina pentru care este autorizat ca traducator jurat, precum si stema României.
(2). Fiecare autorizatie si fiecare sigiliu vor avea specificate câte o singura limba straina, iar traducatorii jurati autorizati pentru mai multe limbi vor beneficia de o autorizatie si un sigiliu distinct pentru fiecare limba.
(3). Forma autorizatiei va fi stabilita prin ordin al ministrului Justitiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4). Modelul sigiliului traducatorului jurat va fi stabilit de catre Ministerul Justitiei care il va comunica tribunalelor in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul oficial.
(5). Costurile sigiliilor vor fi suportate de catre titulari.
(6). In momentul in care autorizatia le este suspendata sau isi inceteaza valabilitatea, traducatorii jurati sunt obligati sa restituie neintârziat autorizatia si sigiliul tribunalului.


Capitolul VI. Tabelul

Art.12
Tribunalele vor intocmi tabele ale traducatorilor jurati, care vor publicate pe site-ul oficial al Ministerului Justitiei si vor fi actualizate dupa fiecare sesiune a comisiilor de examinare a traducatorilor jurati.


Capitolul VII. Obligatii

Art.13
(1). Traducatorii jurati isi vor aplica semnatura si sigiliul numai pe traduceri efectuate din sau in limbile pentru care sunt autorizati.
(2). In cazul in care intr-un judet (respectiv in municipiul Bucuresti) nu exista traducatori jurati autorizati pentru o anumita limba care nu este de circulatie internationala, traducerile din acea limba in limba româna pot fi efectuate de catre un traducator jurat autorizat pentru alta limba decat cea in cauza, dar in acest caz traducatorul trebuie sa declare in scris, pe proprie raspundere, ca a inteles bine continutul documentului si ca isi asuma raspunderea asupra corectitudinii si conformitatii traducerii. In acest caz, traducatorul jurat isi va aplica semnatura si sigiliul atât sub textul traducerii, cât si sub textul declaratiei.
(3). Traducatorii jurati au obligatia de a efectua in mod prioritar traducerile care le sunt solicitate de catre autoritatile statului.
(4). Traducerea documentelor oficiale va fi efectuata numai dupa documente originale sau dupa copii certificate conforme.
(5). Traducatorii jurati au obligatia de a redacta textele, prin dactilografiere sau tehnoredactare. Traducatorul jurat isi va aplica sigiliul pe fiecare fila a traducerii. Pe ultima pagina a traducerii, traducatorul jurat isi va inscrie numele complet, va specifica data efectuarii traducerii si va aplica semnatura si sigiliul.
(6). Traducatorii jurati raspund personal si in exclusivitate de lucrarile pe care le efectueaza si pe care isi aplica sigiliul.
(7). Traducatorilor jurati le este interzis sa efectueze traduceri cu caracter oficial care sunt legate in vreun fel de propriile lor interese financiare sau de afacerile private sau profesionale ale angajatorilor lor.
(8). Traducatorii jurati au obligatia de a pastra secretul traducerilor pe care le efectueaza.
(9). Traducatorii jurati au obligatia de a informa neintârziat tribunalul asupra oricarei schimbari de nume si/sau adresa si a oricarei modificari a statutului lor profesional. In cazul mutarii domiciliului stabil pe raza teritoriala a altui tribunal, ei sunt obligati sa informeze in acest sens ambele tribunale.


Capitolul VIII. Tarife

Art.14.(1). In cazul in care intr-un anumit judet (respectiv in municipiul Bucuresti) exista cel putin trei traducatori jurati pentru o anumita limba straina, tarifele prestatiilor se stabilesc exclusiv prin negociere directa intre traducator si beneficiar.
(2). Pentru cazul contrar, tarifele vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului Justitiei si al ministrului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Aceste tarife vor fi actualizate anual, in ultimul trimestru al anului, fiind aplicabile anul urmator.
(3). Tarifele de mai sus sunt brute si impozabile in conditiile legii.
(4). Traducerile efectuate de catre traducatorii jurati vor fi taxate cu un timbru fiscal mobil de 1 leu nou si un timbru judiciar de 50 de bani noi.


Capitolul IX. Controlul

Art.15.
(1). O data la 5 ani, Incepând de la data autorizarii sau de la data ultimului control, tribunalul va verifica daca traducatorul jurat mai indeplineste conditiile necesare pentru a exercita activitatea de traducator jurat si a purta acest titlu.
(2). Tribunalul va verifica in special domiciliul traducatorului, statutul sau profesional precum si, daca exercita o activitate regulata in domeniul traducerilor in limba sau limbile pentru care a fost autorizat.
(3). Confirmarea autorizarii pentru o noua perioada de 5 ani se face printr-o simpla scrisoare expediata de catre tribunal pe adresa traducatorului jurat sau prin e-mail.


Capitolul X. Incetarea calitatii de traducator jurat

Art 16
.(1). Calitatea de traducator jurat poate inceta la cererea celui in cauza.
(2). Traducatorii jurati autorizati pentru mai multe limbi pot solicita incetarea calitatii de traducator jurat partial in sensul prezervarii competentei in ceea ce priveste unele limbi straine.
(3). Daca traducatorul jurat nu mai este in masura sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin autorizare sau daca nu mai indeplineste conditiile enumerate la articolul 7 al prezentei legi, tribunalul poate fie sa suspende autorizatia celui in cauza pentru o perioada limitata, fie sa-l radieze definitiv din cadrul tabelului traducatorilor jurati.
(4). In cazul incetarii calitatii de traducator jurat fie la cerere, fie prin suspendarea au-torizatiei sau prin radierea de pe tabelul traducatorilor jurati, cel in cauza are obligatia de a restitui neintârziat autorizatia si sigiliul tribunalului.
(5). In caz de deces, succesorii acestuia au obligatia de a restitui neintârziat autorizatiile si sigiliile acestuia tribunalului.


Capitolul XI. Comisia de examinare a traducatorilor jurati

Art. 17
(1). Membrii comisiei de examinare a traducatorilor jurati sunt desemnati de catre tribunal pentru fiecare sesiune de examen.
(2). Comisia este compusa din 7 membri, si anume:
a) un judecator; b) un procuror; c) un avocat; d) un notar public;
e) un reprezentant al inspectoratului judetean de politie, respectiv al inspectoratului de politie al municipiului Bucuresti;
f) doua cadre didactice universitare, având cel putin gradul de conferentiar, care predau doua limbi straine diferite la universitati de stat sau private acreditate.
(3). Pentru desemnarea membrilor comisiei de la literele a - e se va opta, pe cât posibil, pentru persoane care cunosc bine cel putin o limba straina.
(4). Comisia are ca sarcina examinarea aptitudinilor candidatului de a exercita activitatea de traducator jurat si inaintarea unui aviz catre tribunal.
(5). Comisia poate fi solicitata sa dea un aviz consultativ pentru orice problema pe care i-o prezinta tribunalul in legatura cu autorizarea exercitarii activitatii de traducator jurat .
(6). Cuantumul remuneratiei membrilor comisiilor de examinare a traducatorilor jurati va fi stabilit anual de catre Ministerul Justitiei, iar plata acestei remuneratii va fi suportata de catre candidati, separat de taxa judiciara de timbru.

Titlul V. Sanctiuni si cai de apel

Capitolul XII. Sanctiuni

Art.18.
(1). In cazul unor reclamatii intemeiate, referitoare la calitatea traducerilor sau la refuzul nejustificat de a executa anumite lucrari, tribunalul va lua toate masurile adecvate impotriva traducatorului jurat. Aceste masuri pot fi:
a) avertisment;
b) suspendarea autorizatiei pentru o perioada determinata;
c) radierea de pe tabelul traducatorilor jurati.
(2). In cazul traducatorilor jurati autorizati pentru mai multe limbi, suspendarea auto-rizatiei sau radierea de pe tabelul traducatorilor jurati poate avea efect general sau poate afecta doar unele competente lingvistice.
(3). In cazul suspendarii autorizatiei sau al radierii de pe tabelul traducatorilor jurati, cel in cauza are obligatia de a restitui neintârziat autorizatia si sigiliul tribunalului.


Capitolul XIII. Contestatia si recursul

Art.19.
(1). Traducatorul jurat sanctionat are dreptul sa inainteze un recurs catre Curtea de Apel competenta teritorial.
(2). Hotarârea Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.
(3). Traducatorul jurat sanctionat conform articolului 13 alineatul 1 litera b sau c care nu a contestat sanctiunea, precum si cel a carui sanctiune, dupa contestatie, a fost mentinuta de catre Curtea de Apel, are dreptul sa solicite re-autorizarea ca traducator jurat, in conditiile prezentei legi.


Capitolul XIV. Exercitarea activitatii de traducator jurat de catre cetatenii straini

Art.20.
(1). Incepând din data integrarii României în Uniunea Europeana ca membru cu drepturi depline, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetatenii Republicii Islanda, Regatului Norvegiei, Principatului Liechtenstein, Confederatiei Elvetiene, Principatului Andorra, Principatului Monaco si Republicii San Marino, pot exercita activitatea de traducator jurat pe teritoriul României daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au domiciliul stabil sau resedinta permanenta pe teritoriul României de cel putin 3 ani;
b) poseda calitatea de traducator jurat in conformitate cu legislatia statului ai carui cetateni sunt.
(2). Cu incepere de la aceeasi data si cetatenii altor state decat cele enumerate la alineatul 1, care indeplinesc conditiile de la literele a si b, pot exercita activitatea de traducator jurat pe teritoriul României, dar numai pentru traduceri din limba oficiala a statului ai carui cetateni sunt in limba româna si invers.


Titlul VI. Dispozitii tranzitorii si finale

Art.21.
(1). Traducatorii autorizati in conformitate cu legea nr. 178/1997 isi vor exercita in continuare activitatea in conformitate cu prevederile acestei legi pâna la data obtinerii calitatatii de traducator jurat in conditiile prezentei legi, dar nu mai mult de un an incepând de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2). Pentru autorizarea ca traducatori jurati, traducatorii autorizati in conformitate cu legea nr. 178/1997 ce beneficiaza de o vechime in activitate de cel putin 5 ani vor avea prioritate atât fata de traducatorii autorizati care nu au aceasta vechime in activitate, cât si fata de persoanele care nu au calitatea de traducator autorizat.
(3). In toate actele normative anterioare prezentei legi, prin sintagma "traducere legalizata" se va intelege "traducere prevazuta cu semnatura si sigiliul unui traducator jurat autorizat pentru limba din care s-a efectuat traducerea", iar in actele normative ulterioare se va utiliza sintagma "traducere certificata conforma", prin care se va intelege acelasi lucru.
(4). Incepând cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, legea nr. 178/1997 cu mo-dificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara, este si ramâne abrogata.
(5). Pentru activitatea de interpretare judiciara, interpretii autorizati in temeiul legii nr.178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea exercita aceasta activitate pâna la data emiterii unui act normativ care va reglementa exercitarea acestei activitati.
(6). Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Anexa 1: Conditiile de competenta profesionala pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii la calitatea de traducator jurat si conditiile de sustinere a examenelor in fata comisiei de autorizare a traducatorilor jurati

1. Candidatii care au absolvit un liceu cu predare in limba lor materna si au sustinut la examenul de bacalaureat atât o proba de limba si literatura româna, cât si o proba de limba si literatura materna, nu vor sustine examen in fata comisiei pentru limba respectiva, dar vor plati taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar pentru autorizare, in aceleasi conditii ca si candidatii reusiti la examen.

2. Licentiatii in litere-filologie, pentru a fi autorizati ca traducatori jurati pentru limba sau limbile pentru care sunt licentiati, vor sustine in fata comisiei un examen de traducere din limba româna in limba sau limbile straine respective sau invers, la alegerea lor.

3. Titularii unui certificat de traducator de la Ministerul Culturii, indiferent de specialitate:

a. Pentru limbile engleza, franceza, germana, spaniola, rusa, italiana si araba, ei trebuie sa fi sustinut examenul la Ministerul Culturii din limba româna in limba straina, in acest caz nu vor sustine examen in fata comisiei, dar vor plati taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar pentru autorizare. In caz contrar, ei vor sustine examenul corespunzator in fata comisiei.
b. Pentru alte limbi in afara acestora, ei nu vor sustine examen in fata comisiei, dar vor plati taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar pentru autorizare.

4. Candidatii care nu indeplinesc nici una din conditiile de mai sus:

a. Pentru limbile engleza, franceza, germana, spaniola, rusa, italiana si araba, vor trebui sa prezinte o adeverinta eliberata de catre o facultate de litere-filologie acreditata, din care sa rezulte cunoasterea limbii straine respective. Acesti candidati vor sustine in fata comisiei un examen de traducere din limba româna in limba straina.
b. Pentru alte limbi in afara acestora, ei vor trebui sa prezinte o declaratie autentificata data pe proprie raspundere, prin care declara cunosterea limbii straine respective. Acesti candidati vor sustine in fata comisiei un examen de traducere din limba straina in limba româna sau invers, la alegerea lor.

Un comentariu:

macovei2000 spunea...

Atat proiectul de lege a lui Fenechio nu a fost aprobat cat si proiectul de lege privitor la profesiile liberale a lui Ghise sunt niste bombe de proiecte de lege

sa nu uitam ca ...comisia parlamentului .. a trimis niste corecturi unuia din ccei doi domni... si eu nu au binevoit sa tina cont de corecturile departamentului juridic....


auzi, dar cu o asociatie profesionala s-au consultat?

normal ca nu, doar suntem in Romania, de ce sa se consulte cu o asociatie profesionala?

Postări populare

Google